Usługi informatyczne w kontekście art. 15e ustawy o PDOP | ECDP Group

Dyrektor Krajowej Informacji  Skarbowej  w dniu 18.04.2018 r. wydał interpretację indywidualną, znak: 0111-KDIB1-2.4010.80.2018.1.AW, dotyczącą ograniczenia możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych m.in. z tytułu usług niematerialnych. Wnioskodawca, zwrócił się z pytaniem, czy koszty nabywanych od podmiotów powiązanych usług informatycznych, sprowadzających się do wsparcia technicznego, podlegają limitowaniu w kosztach na podstawie art. 15e ustawy o PDOP.

Organ podatkowy rozpatrując sprawę wskazał, że pojęcia „usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze” użyte w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP nie obejmują opisanych we wniosku usług informatycznych. Zdaniem organu podatkowego, usługi tego rodzaju nie tylko nie zostały wprost wymienione w stworzonym przez ustawodawcę katalogu usług niematerialnych, ale również nie wykazują podobieństwa do nazwanych rodzajów świadczeń.

Tym samym usługi informatyczne, dotyczące wsparcia technicznego, nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o PDOP.

26 kwietnia 2018