Wyodrębnienie dwóch źródeł przychodów w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. | ECDP Group

Omówienie dalszych propozycji zmian w ustawie o PDOP, wynikających z projektu ustawy z 06.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Jedną ze zmian proponowanych w podatku dochodowym od osób prawnych jest wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika. Za przychody z zysków kapitałowych, zgodnie z założeniami projektu, uznawane będą: przychody z udziału w zyskach osób prawnych (w tym między innymi . dywidendy, przychody z umorzenia udziałów (akcji), wartość majątku otrzymanego w ramach likwidacji osoby prawnej, wartość niepodzielonych zysków w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną itp.), przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego wkładu niepieniężnego, inne przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego ( w tym: przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia, przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów), przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niemającej osobowości prawnej, przychody ze zbycia wierzytelności, przychody z praw majątkowych, papierów wartościowych, itp.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że podatnik który w wyniku prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych osiągać będzie w roku podatkowym dochody z obu źródeł przychodów, to przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (19%) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł. Jeżeli jednak podatnik osiągnie dochód tylko z jednego źródła a z drugiego osiągnie stratę, wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód bez pomniejszania go o stratę z drugiego źródła.  O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym ze źródła dochodów (przychodów)  podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty. Analogiczne odliczenie straty tylko w danym źródle dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której – w roku podatkowym – podatnik poniesie stratę w obu źródłach przychodów.

25 sierpnia 2017