Zmiany w podatkach bezpośrednich dla biznesu | ECDP Group

1.      Usługi wsparcia podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.07.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.252.2019.2.BJ

Spółka działa w ramach grupy w branży produkcji opon. W celu efektywnej reakcji na segmentację rynku opon, stale wzrastającą konkurencję i wynikającą z tych faktów potrzebę zwiększenia efektywności produkcji oraz obniżenia kosztów prowadzonej działalności, w obrębie grupy podjęto decyzję o wprowadzeniu bardziej zintegrowanej organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii poszczególnych spółek. W konsekwencji, grupa wdrożyła strategię biznesową, zgodnie z którą, centralne spółki grupy świadczą na rzecz pozostałych podmiotów usługi wsparcia, których zakres został uregulowany w odrębnych umowach. Spółka nabywa od podmiotu powiązanego m.in. usługi obejmujące dział wspierający zakupy, łańcuch dostaw oraz logistykę. W ramach świadczenia, realizowane są m.in. następujące usługi: negocjowanie umów oraz opracowywanie badań rynku. Organ podatkowy nie zaakceptował stanowiska podatnika i wskazał, iż wydatki z tytułu nabycia usług wspierających zakupy, łańcuch dostaw, logistykę podlegają limitowaniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Jak wskazano, powyższe świadczenia noszą cechy charakterystyczne dla zarządzania i doradztwa i z samej istoty usług wynika, że niewątpliwie objęte są zakresem art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP.

2.     Opłaty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.08.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.233.2019.2.ANK

Spółka prowadzi działalność produkcyjną w branży chemicznej. W celu wytworzenia towarów Spółka nabywa określony zestaw surowców, materiałów, energii, pracy, usług oraz prawa do korzystania z szeregu wartości niematerialnych, w tym praw własności przemysłowej dotyczących technologii i organizacji produkcji. Opłaty za powyższe prawa ponoszone będą na rzecz podmiotu powiązanego. Wysokość opłat uzależniona będzie od wartości przychodów ze sprzedaży towarów wyprodukowanych dzięki nabytym rozwiązaniom technologicznym (know-how) w danym okresie rozliczeniowym. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi, iż opłaty ponoszone na powyższe wydatki są bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP.
W konsekwencji ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 przywołanej ustawy nie znajdzie w przedmiotowej sprawie zastosowania.

3.      Polikwidacyjne wydanie majątku nie generuje przychodu po stronie spółki

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.07.2019 r., sygn. akt II FSK 2439/17

Jak wskazał Sąd w przywołanym wyroku, w przypadku wydania majątku na rzecz udziałowców likwidowanej spółki kapitałowej, nie może być mowy o powstaniu po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której wydanie majątku, ma na celu uregulowanie powstałego wcześniej zobowiązania (art. 14a ustawy o PDOP).

Sąd, podzielił zdanie sądu pierwszej instancji, że podział pozostałego po uregulowaniu zobowiązań majątku spółki pomiędzy jej wspólników, następuje niejako automatycznie i wynika wprost z odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych. Nie poprzedza go powstanie zobowiązania spółki wobec wspólnika. Tymczasem, art. 14a ustawy o PDOP nakazuje rozpoznanie przychodu w przypadku regulowania zobowiązań wynikających z zawarcia odpowiednich umów, np. umowy pożyczki, które spowodowały zaciągnięcie przez spółkę określonych zobowiązań.

Przywołany wyrok jest potwierdzeniem utrwalonej linii orzeczniczej NSA dotyczącej omawianego zagadnienia.

4.      Wydatki związane z przymusowym wykupem akcji jako koszty uzyskania przychodu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.04.2019 r., sygn. akt II FSK 1562/17

W komentowanym wyroku NSA stwierdził, że instytucja przymusowego wykupu akcji związana jest z funkcjonowaniem spółki jako podmiotu gospodarczego, ukierunkowanym na maksymalizację sprawności działania oraz osiągnięcie i zwiększanie zamierzonego zysku.

NSA zaznaczył, że nawet gdyby przyjąć, że również sami większościowi akcjonariusze, odnoszą określone korzyści z przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, to okoliczność ta sama w sobie nie powoduje, że koszty przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów u spółki, gdyż beneficjentem tego przedsięwzięcia jest niewątpliwie w pierwszym rzędzie sama spółka.

Tym samym, wydatki poniesione przez spółkę, w związku z organizacją procesu przymusowego wykupu akcji, w postaci kosztów: wyceny akcji przez biegłego, organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, publikacji wymaganych prawem ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz obsługi procesu przymusowego wykupu przez instytucję finansową – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1

       PDOF

5.     Kupon rabatowy nie jest przychodem klienta

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.07.2019 r., sygn. akt II FSK 2478/17

NSA wyjaśnił, że „wartość pieniężna” stanowiąca przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF nie może stanowić świadczenia dostępnego dla wszystkich klientów korzystających z zakupów za pośrednictwem powszechnie dostępnej internetowej platformy handlowej.

Aby określony przychód jako „wartość pieniężna” w ogóle wystąpił powinien mieć charakter wyjątkowy, skierowany tylko dla określonego kręgu podmiotów. Jeśli bowiem określone świadczenie jest powszechnie dostępne lub możliwe do uzyskania dla wszystkich, to tym samym nie reprezentuje ono żadnej wartości rynkowej. Każdy może w równym stopniu z niego skorzystać, co często jest elementem gry lub strategii rynkowej danego podmiotu gospodarczego

W związku z powyższym realizacja przez klienta kuponu rabatowego otrzymanego w ramach promocji dostępnej dla wszystkich użytkowników platformy handlowej, uprawniającego do zakupu za pośrednictwem tej platformy w przyszłości dowolnego produktu po obniżonej cenie, nie stanowi dla niego przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9 oraz art. 14 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o PDOF.

12 sierpnia 2019