Czy korektę in minus potwierdzoną przez kontrahenta można ująć w rejestrze VAT za dwa następne okresy rozliczeniowe (czy tylko w dacie wpływu)? | ECDP Group

Podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w miesiącu wpływu do niego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus przez nabywcę bądź w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przykład

Spółka wystawiła 21.11.2014 r. fakturę korygującą nr 111 do faktury nr 12 wystawionej 11.09.2014 r. i uzyskała potwierdzenie je odbioru przez nabywcę korekty w dniu 10.11.2014 r. Spółka ujęła przedmiotową korektę w rozliczeniu za grudzień 2014 r. Czy postępowanie to jest słuszne i zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług?

Niestety nie, postępowanie podatnika jest niewłaściwie, dokonując obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego za okres dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych liczonych od momentu wpływu potwierdzonej korekty do podatnika.

W świetle art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, obniżenia podstawy opodatkowania (a za tym i kwoty podatku należnego) dokonuje się w deklaracji za okres, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę (jeśli potwierdzenie wpłynie po tym terminie, sprzedawca uwzględnia korektę w rozliczeniu za okres, w którym uzyskał ww. potwierdzenie). Należy przy tym podkreślić, iż kluczowe znaczenie ma tu data faktycznego wpływu do podatnika potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę.

Skoro, jak wynika w przedstawionym przykładzie, Spółka uzyskała potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w dniu 10.11.2014 r., powinna dokonać obniżenia podstawy opodatkowania kwoty podatku należnego w rozliczeniu za ten okres (nie zaś za grudzień 2014 r.). Przepisy ustawy o VAT nie wskazują bowiem na możliwość „przenoszenia” ujęcia korekty podstawy opodatkowania VAT na kolejne okresy rozliczeniowe, licząc np. od daty wpływu potwierdzonej korekty. Przepisy te wskazują ścisły termin ujęcia korekt:

  1. zwykle miesiąc wpływu korekty do podatnika, ewentualnie
  2. jeśli kontrahent otrzymał korektę w miesiącu X, a potwierdzona już korekta wpłynęła do podatnika w miesiącu następnym (X+1), ale jeszcze przed złożeniem przez podatnika deklaracji za miesiąc X, wówczas podatnik powinien uwzględnić korektę za miesiąc X.

Ewelina Kalita
Młodszy Konsultant Podatkowy 

Paweł Barnik
Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT

ECDDP Sp. z o.o.

Opublikowane na portalu Skarbiec.biz

 

25 czerwca 2015