Wynajem samochodu za granicą a podatek u źródła w Polsce na podstawie ustawy o CIT | ECDP Group

Samochód urządzeniem przemysłowym

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej ustawą o CIT), opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają przychody m.in. z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) – art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Podatek ustala się wówczas w wysokości 20% przychodów.

W świetle przywołanej regulacji, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce (tzw. podatkiem u źródła) podlegają m.in. przychody z użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu. Należy wskazać, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem doktryny i judykatury, pojęcie urządzenia przemysłowego powinno być rozumiane maksymalnie szeroko, wobec czego samochód na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, może być kwalifikowany jako środek transportu stanowiący urządzenie przemysłowe (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18.02.2013 r., ITPB4/423-16/12/AM). Mając na uwadze stanowisko organów podatkowych, należy wskazać, iż wynajęcie samochodu mieści się w kategorii użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, a tym samym podlega regulacji art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (regulacji w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce).

Na gruncie ustawy o CIT, osoby prawne, które dokonują wypłaty należności m.in. z tytułów określonych w art. 21 ustawy o CIT są obowiązane w dniu dokonania wypłaty pobierać jako płatnicy zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat – tzw. podatek u źródła (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT). W myśl art. 21 ust. 2 ustawy o CIT, powyższą regulację stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej  z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (zwanej dalej UPO) albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest jednak możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 26 ust. 1 zd. 2 ustawy o CIT). W zależności od tego, jaką rezydencję podatkową ma odbiorca należności – taką umowę należy uwzględnić.

Rozbieżności na gruncie UPO

Na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego mogą zostać – w zależności od poszczególnej umowy – zakwalifikowane jako należności licencyjne, bądź jako zyski przedsiębiorstwa. Wskazać należy, iż jest to uzależnione od brzmienia definicji należności licencyjnych, które w przypadku wielu umów wprost obejmują urządzenia przemysłowe, co pozwala wówczas zgodnie z ich postanowieniami uznać wynagrodzenie z tytułu użytkowania środka transportu za należności licencyjne (zob. np. UPO z Niemcami – art. 12 ust. 3). Jednakże na gruncie innych umów, w definicji należności licencyjnych nie znajduje się kategoria urządzenia przemysłowego (zob. np. UPO z Serbią – art. 12 ust. 3; a dokładnie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 12.06.1997 r.). W przypadku wykluczenia możliwości uznania wypłaconego wynagrodzenia za należność licencyjną, wynagrodzenie to powinno zostać potraktowane jako zysk przedsiębiorstwa.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż o tym, czy korzystający z urządzenia przemysłowego (wynajętego samochodu) zapłaci podatek u źródła od wynagrodzenia, które przekazuje zagranicznemu kontrahentowi, decydują konkretne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tomasz Pastuszka
Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Opublikowane na portalu Podatki.biz 

1 marca 2017

Powiązane specjalizacje: