Kiedy na fakturze trzeba podać podstawę prawną zwolnienia z VAT? | ECDP Group

Co powinna zawierać faktura VAT?

Według § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur, faktura dokumentująca dostawę towarów albo świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem,
  • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Przepis ten wskazuje konieczność wykazania podstawy prawnej zastosowanego zwolnienia (w lit h). Warto jednak zwrócić uwagę na to, że powyższa regulacja nie odnosi się do wszystkich zwolnień, lecz do tych, których podstawą jest:

  • art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 ustawy o VAT lub
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi istotnymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktury VAT w artykule Michała Samborskiego, doradcy podatkowego, Kierownika Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Dalsza część artykułu tutaj.

4 sierpnia 2020