Magazynowanie towarów: miejsce opodatkowania usług w podatku VAT | ECDP Group

Czy podatnik świadczący usługi magazynowania towarów na rzecz kontrahentów zagranicznych jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT w kraju? Odpowiedź na to pytanie zależy o warunków na jakich świadczone są te usługi. W tym przypadku bowiem mogą znaleźć zastosowanie dwie odrębne regulacje prawne.

Zasadą jest opodatkowanie usług świadczonych na rzecz podatnika w miejscu, w którym posiada on siedzibę działalności gospodarczej (art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W takim przypadku, podatnikiem zobowiązanym do zapłaty podatku jest wyłącznie nabywca usługi (np. kontrahent zagraniczny, który rozlicza ten podatek w swoim kraju). Jednakże w przypadku usług związanych z nieruchomościami, obowiązuje zasada szczególna, zgodnie z którą miejscem opodatkowania jest miejsce położenia nieruchomości (art. 28e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

W przypadku świadczenia usług magazynowania na rzecz podatników posiadających siedzibę działalności poza krajem, które to usługi są wykonywane na terytorium kraju może pojawić się wątpliwość, gdzie należy opodatkować tego typu czynności.

Decydują warunki transakcji

O miejscu opodatkowania usług magazynowania towarów decydują każdorazowo przyjęte warunki wykonania tych usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29.09.2015 r. znak IBPP4/4512-217/15/PK stwierdził, że aby można było uznać, że usługa magazynowania podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym znajduje się magazyn (nieruchomość), konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

  • magazynowanie musi stanowić świadczenie główne podejmowanych czynności, oraz
  • usługobiorca ma prawo używania wyraźnie określonej nieruchomości.

W stanie faktycznym, będącym przedmiotem ww. interpretacji indywidualnej organu, podatnik świadczył w Polsce usługi magazynowania na rzecz kontrahentów zagranicznych. Organ podatkowy ustalił, że o konkretnym miejscu magazynowania towarów każdorazowo decydował usługodawca, który miał również możliwość przemieszczania towarów w ramach posiadanych magazynów. Ponadto, kontrahenci podatnika nie mieli prawa do samodzielnego wykorzystywania powierzchni magazynowej. W tak przedstawionym stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że usług magazynowania świadczonych przez podatnika nie można uznać za usługi związane z nieruchomościami. Zatem w tym przypadku, miejscem opodatkowania powinno być miejsce, w którym siedzibę działalności gospodarczej posiada usługobiorca. W związku z tym zdaniem organu, polski podatnik nie był zobowiązany do zapłaty podatku w kraju.

Nadmienić należy, że organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 27.06.2013 r., w sprawie C-155/12. W wyroku tym Trybunał odniósł się do kwestii miejsca opodatkowania kompleksowych usług magazynowania, obejmujących przyjmowanie towarów do magazynu, umieszczanie ich na odpowiednich półkach magazynowych, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek. Zdaniem Trybunału, takie usługi można uznać za związane z nieruchomościami w przypadku gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej i usługobiorcom jest przyznane prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości.

Przykład
Firma ABC z siedzibą w Krakowie świadczy usługi magazynowania towarów na rzecz kontrahenta z Niemiec. Kontrahent wynajął konkretną powierzchnię magazynową w Krakowie, skąd w razie potrzeby samodzielnie pobiera przechowywane towary. Kontrahent ma prawo wstępu do przedmiotowej nieruchomości, może w każdej chwili nią zarządzać w sposób samodzielny. Dodatkowo umowa z kontrahentem nie przewiduje możliwości zmiany miejsca magazynowania towarów. Wszelkie usługi rozładowania czy załadowania towarów świadczone przez ABC na rzecz kontrahenta stanowią wyłącznie usługi pomocnicze do usługi głównej polegającej na możliwości magazynowania towarów kontrahenta na ściśle określonej powierzchni magazynowej. W takich okolicznościach ABC Sp. z o.o. jest zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu świadczonych usług w Polsce.

Małgorzata Lehmann-Ziaja
Młodszy Konsultant Podatkowy
ECDDP Sp. z o.o.
Opublikowane na portalu Egospodarka.pl

17 grudnia 2015