Przychód z tytułu niespłaconych zobowiązań, a likwidacja spółki z o.o. | ECDP Group

Umorzone lub przedawnione zobowiązania

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 865 z późn. zm.) wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, co do zasady jest przychodem podatnika. Nie dotyczy to jednak zobowiązań umorzonych w związku z:

  • bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub
  • postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub
  • realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub
  • przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o CIT).

Czy zatem możemy mówić o przychodzie z tytułu umorzonego zobowiązania w sytuacji niespłaconych zobowiązań likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zachęcamy do zapoznania się odpowiedzią na postawione pytanie w dalszej części artykułu tutaj.

Autor: Bartosz Suławko, Kierownik zespołu ds. podatków bezpośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

3 sierpnia 2020