Zwolnienie z WHT od dywidendy a należyta staranność | ECDP Group

Ustawa PDOP: Zwolnienie z podatku u źródła

W ustawie o PDOP widnieją zapisy dotyczące zwolnień z WHT w przypadku należności licencyjnych, ale również dywidend. Aby móc sposobność do skorzystania ze zwolnienia, podatnik musi spełnić następujące warunki w przypadku dywidendy:

  • wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  • półka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
    spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
  • spółka posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, a ich posiadanie wynika z tytułu własności (art. 22 ust, 4-6 ustawy o PDOP)

Ustawa o PDOP w art. 4a pkt 29 definiuje rzeczywistego właściciela jako podmiot, który spełnia łącznie kilka istotnych warunków. Aby zapoznać się z całą treścią, kliknij tutaj.

Autor: Radosław Urban, Konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

14 lipca 2020

Powiązane specjalizacje: