11 – 15 listopada | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Doręczenie postanowienia jako warunek skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 05.11.2019 r., sygn. akt I FSK 1518/19

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie ze skargi J.K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia
2018 r. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za wrzesień 2017 r. oddala skargę kasacyjną.

Istota sporu w rozpoznawanej sprawie kasacyjnej sprowadza się do oceny, czy prawidłowe jest stanowisko Sądu pierwszej instancji, że termin zwrotu różnicy podatku może zostać skutecznie przedłużony tylko wówczas, gdy przed jego upływem doręczono podatnikowi stosowne postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o ww. przedmiocie. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że takie stanowisko jest prawidłowe.  Należy zauważyć, że Sąd powołał się w tym względzie na  treść wyroku siedmiu sędziów NSA z 23 kwietnia 2018 r., wywodząc, że zachowuje ona aktualność również w bieżącym stanie prawnym, jako że art. 87 ust. 2 i 6 ustawy o VAT (zwrot różnicy podatku) nie uległ zmianie. Polemika z poglądem wyrażonym w ww. wyroku, a zasadzająca się na tezie o konieczności jedynie wydania (sporządzenia) i przekazania operatorowi pocztowemu postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku przed upływem terminu tegoż przedłużenia, odwołuje się do nieaktualnego poglądu, który w bieżącym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego został zakwestionowany.

Nie jest też istotne, czy pogląd dominujący w aktualnym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego był znany organowi w dacie wydawania postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku. Wykładnia operatywna sądów z istoty rzeczy ma charakter retrospektywny, tzn. następczy w stosunku do zaistniałego stanu faktycznego i prawnego. Zarazem rozbieżności interpretacyjne stanowią nieodłączny element systemu prawa i pełnią rolę stymulującą w dyskursie prawniczym (umożliwiającą wypracowanie prawidłowego stanowiska), o ile nie przekraczają pewnego dopuszczalnego w demokratycznym państwie prawa poziomu.

Z tych powodów należało orzec o oddaleniu skargi kasacyjnej i uznać zasadność stanowiska Sądu pierwszej instancji.

2.      Zwolnienie od podatku usługi zakwaterowania studentów w domu studenta innej uczelni

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.492.2019.1.ASZ

Wnioskodawca będący uczelnią publiczną oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadził domy studenckie, w których zakwaterowani byli przede wszystkim jego studenci. Od przyszłego roku akademickiego zamierza jednak zrezygnować z prowadzenia własnych domów studenckich. W związku z powyższym zawarł umowę najmu z inną uczelnią, której przedmiotem będzie zapewnienie zakwaterowania studentom Wnioskodawcy w osiedlu akademickim wynajmującego.

Zakwaterowanie odbywać się będzie na podstawie listy osób uprawnionych, sporządzonej przez Wnioskodawcę oraz dokumentów potwierdzających tożsamość tych osób. Wynagrodzenie miesięczne dla wynajmującego będzie ustalone jako iloczyn ilości osób faktycznie zakwaterowanych na podstawie listy, o której mowa powyżej, oraz ceny wynajęcia jednego miejsca noclegowego zgodnie z obowiązującą tabelą opłat w domach studenckich Wynajmującego. Ustalone w powyższy sposób wynagrodzenie Wnioskodawca będzie uiszczał miesięcznie na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego. Natomiast studenci zakwaterowani w domach studenckich Wynajmującego na podstawie przedmiotowej umowy najmu będą uiszczać płatności z tego tytułu na konto Wnioskodawcy.

W związku z powyższym powstała wątpliwość jaką stawką podatku VAT Wnioskodawca powinien opodatkować otrzymywane wpłaty od swoich studentów zakwaterowanych w domach studenta Wynajmującego.

W opinii organu podatkowego  przypadku usług zakwaterowania studentów w domach akademickich, które prowadzone są przez inną niż Wnioskodawca uczelnię, będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku VAT określone w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. c ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje opłaty pobierane w związku z zakwaterowaniem m.in. studentów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich studentów.

3.      Zastosowanie 0% stawki podatku na prace budowlano-montażowe wykonywane na terenie bazy wojskowej na rzecz podwykonawcy włoskiego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.11.2019 r., znak 0115-KDIT1-2.4012.488.2019.2.RS

Wnioskodawca ma możliwość podpisania kontraktu na prace budowlano-montażowe z włoskim podwykonawcą. Główny wykonawca (firma z Włoch) podpisała kontrakt z NATO i zleciła wykonanie części prac podwykonawcy też firmie z Włoch. Podwykonawca włoski z uwagi na specyfikę i charakter prac chce podpisać z Wnioskodawcą kontrakt na wykonanie prac budowlano-montażowych na terenie bazy wojskowej położonej w Polsce. Z projektów wynika, że inwestycja jest realizowana dla jednostki podległej NATO a projekt jest realizowany z budżetu NATO Bruksela. Prace będą wykonywane na istniejącej nieruchomości – fundament. Istniejący fundament zostanie wzmocniony poprzez iniekcję doglebową – zostaną wykonane odwierty przez fundament a następnie pod wysokim ciśnieniem poniżej fundamentu zostanie wprowadzony beton, celem zapewnienia stabilności podłoża pod fundamentem. Po wzmocnieniu fundamentu zostanie na nim zainstalowana wieża kratowa dla teletransmisji.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy Wnioskodawca może wystawić fakturę VAT ze stawką 0% za wykonanie prac budowlano-montażowych na terenie polskiej bazy wojskowej.

W opinii organu podatkowego o ile odbiorcą docelowym wykonywanych przez Wnioskodawcę prac budowlano-montażowych na rzecz podwykonawcy włoskiego będą siły zbrojne posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju i siły te będą brały udział we wspólnych działaniach obronnych a Wnioskodawca będzie w posiadaniu odpowiednio wypełnionego i podpisanego świadectwa zwolnienia z podatku VAT oraz zamówienia przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, będzie mógł wystawić fakturę stosując 0% stawkę podatku na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych dla ww. prac. W przeciwnym przypadku, gdy ww. siły zbrojne nie będą siłami zbrojnymi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 powołanego rozporządzenia lub w ww. dokumentach nie będą występowały dane Wnioskodawcy lub nie będzie posiadał tych dokumentów przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, nie będzie miał prawa do zastosowania 0% stawki podatku. Wówczas ww. prace będą opodatkowane 23% stawką podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

4.      Rozpoznanie importu usług jako usługi kompleksowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.11.2019 r., znak 0112-KDIL2-2.4012.458.2019.2.EW

Wnioskodawca nabywa od kontrahenta usługi związane z badaniem jakości towarów oraz inne usługi związane z wykonaniem wspomnianego badania. Pomiędzy stronami została zawarta umowa, na podstawie której Wnioskodawca jest obciążany kosztami usługi badania towaru, jak również kosztami dodatkowymi, takimi jak koszty podróży, kuriera itp. Zgodnie z ustaleniami stron koszty usług dodatkowych są ściśle związane z usługą główną jaką jest testowanie jakości towarów (koszty dodatkowe ponoszone w celu wykonania usługi głównej). Na wystawianych przez kontrahenta fakturach brak jest adnotacji o podatku VAT lub objęcia usług procedurą odwrotnego obciążenia. Wystawiane przez kontrahenta faktury zawierają szczegółową specyfikację wydatków z podaniem ich wartości (osobno wartość usługi badania towaru, osobno koszty dodatkowe: transport, koszt usług telekomunikacyjnych, koszt usług spedycyjnych itp.).

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy całość poniesionego wydatku stanowi usługę importową.

Organ podatkowy uznał, że poniesione przez kontrahenta dodatkowe koszty, którymi kontrahent obciążył Wnioskodawcę, a które jak wskazał Wnioskodawca – są bezpośrednio związane z usługami świadczonymi przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy i są niezbędne do ich wykonania, zwiększają – co do zasady – podstawę opodatkowania świadczonych usług i powinny być opodatkowane łącznie z usługami podstawowymi świadczonymi na rzecz Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że wskazane ww. dodatkowe koszty nie stanowią pojedynczych świadczeń (usług), dla których odrębnie ustala się sposób opodatkowania (np. w zakresie miejsca opodatkowania, stawki podatku, sposobu dokumentowania itp.). A zatem, całość poniesionego wydatku (tj. usługa badania towaru oraz dodatkowe koszty stanowi import usług.

PROCES LEGISLACYJNY

5.      Nowe wzory deklaracji VAT

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 2104

Wprowadzone zostały nowe wzory deklaracji: VAT-7 (20), VAT-7K (14), VAT-8 (10), VAT-9M (9), o których wspomniano w Podatkowym Przeglądzie nr 57. Nowe wzory stosuje się poczynając od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwartał 2019 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002104

6.      Opublikowano wzór formularza WIS-W dla wiążącej informacji stawkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej – Dz.U. poz. 2109

Rozporządzenie zawiera wzór formularza WIS-W, który będzie wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o którym była mowa w Podatkowym Przeglądzie nr 52. Wiążące informacje stawkowe, choć mogą być wydawane od 1.11.2019 r., będą się odnosiły do stanu prawnego obowiązującego od 1.04.2020 r

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002109

7.      Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 2166

W zakresie VAT ustawa wprowadza zmiany o których mowa była w Podatkowym Przeglądzie nr 53. Sprowadzają się one do objęcia stawką 8% wszystkich usług związanych z domowymi instalacjami fotowoltaicznymi funkcjonalnie związanymi z budynkiem objętym społecznym programem mieszkaniowym.

Przepisy wchodzą w życie 23.11.2019 r.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=7FE63AC180652CECC1258417003990F9

18 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: