2 – 6 grudnia | podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      System kafeteryjny w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.12.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.414.2019.1.MF

Spółka wchodzi w skład Grupy, będącej światowym liderem w dziedzinie m.in.: produkcji kart płatniczych, identyfikacyjnych oraz kart SIM i ich personalizacji oraz rozwiązań związanych z oprogramowaniem, ochroną danych elektronicznych, zabezpieczeniem bezpiecznych rozwiązań technologicznych transakcji. Z powodu braku wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy Spółka zdecydowała się uatrakcyjnić warunki wynagrodzenia poprzez zgłoszenie pracowników zatrudnionych na umowy o pracę do systemu kafeteryjnego. W związku z powyższym pracownicy otrzymują, co miesiąc, na indywidualne konto funkcjonujące w ramach tego systemu, określoną liczbę punktów, które będą mogli wymienić na różne świadczenia w naturze. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i wskazał, że wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz pracowników w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia w postaci pakietu kafeteryjnego, spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOF oraz nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy, zatem stanowią koszty uzyskania przychodów.

2.      Nieściągalna wierzytelność jako koszt w kwocie brutto

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13.11.2019 r., sygn. akt II FSK 3787/17

Spór w rozpatrywanej sprawie sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy wierzytelności odpisane jako nieściągalne lub wierzytelności umorzone, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, odpowiednio w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) oraz art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o PDOP w kwotach netto, czy w kwotach brutto tj. łącznie z podatkiem VAT.

Sąd słusznie wskazał, że wierzytelność, której źródłem jest sprzedaż towaru lub wykonanie usługi obejmuje całą należność wynikającą z wystawionej faktury niezapłaconej przez kontrahenta, a zatem zawiera w sobie także kwotę podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego w przypadku uznania takiej wierzytelności za nieściągalną, do kosztów uzyskania przychodów podatnika zaliczyć można pełną kwotę należności przypadających od kontrahenta (w kwocie brutto) – przy spełnieniu warunków umożliwiających zaliczenie danej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów.

          PDOF

3.      Godziny nadliczbowe pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.11.2019 r., znak 0112-KDIL3-3.4011.340.2019.2.WS

Spółka wypłaca pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w sytuacji, gdy w czasie tych godzin nadliczbowych pracownicy nie wykonują pracy, ale pozostają w gotowości do jej wykonywania, względnie pozostają samowolnie na terenie zakładu pracy, ale nie pozostają na dyżurze. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska podatnika i wskazał, iż wynagrodzenia pracowników z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, gdy pracownicy nie wykonywali pracy, a jedynie przebywali na terenie zakładu pracy lub pozostawali w gotowości do świadczenia pracy, faktycznie wypłacone i należne pracownikom, które Spółka jest zobowiązana wypłacić na podstawie przepisów prawa (art. 151 i 81 Kodeksu pracy) oraz regulaminów/postanowień obowiązujących pracowników, stanowią dla niej koszt uzyskania przychodów. Jak wskazano, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF, faktycznie wypłacone i należne pracownikom wynagrodzenia, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić na podstawie przepisów prawa (art. 151 i 81 Kodeksu pracy) oraz regulaminów/postanowień obowiązujących pracowników (z zastrzeżeniem że postanowienia tych dokumentów nie są odmienne względem postanowień Kodeksu pracy w tym względzie), stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.

4.      Częściowy zwrot w pieniądzu lub w naturze wcześniej wniesionego wkładu do spółki osobowej nie powoduje u wspólnika przysporzenia majątkowego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.09.2019 r., sygn. akt: II FSK 2954/17 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8.08.2019 r., sygn. akt: I SA/Po 427/19

W komentowanych wyrokach sąd wskazał, że wypłata przez spółkę osobową na rzecz wspólnika środków pieniężnych lub przekazanie części majątku spółki tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego nie spowoduje powstania po stronie tego wspólnika przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF.

Sąd wskazał, że przepisy ustawy o PDOF nie odnoszą się do skutków podatkowych wypłaty środków pieniężnych lub przekazania wspólnikowi w naturze części majątku spółki, dokonywanych przez spółkę osobową na rzecz wspólnika z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego. Ustawa określa jedynie skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej (zob. art. 14 ust. 2 pkt 16, art. 14 ust. 3 pkt 11, oraz 24 ust. 3c tej ustawy).

Jak natomiast słusznie zauważył sąd, istnieje różnica między „wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej”, a „zmniejszeniem wkładu wspólnika spółki osobowej”.

W związku z tym, wobec braku jednoznacznych uregulowań prawnych, uznać należy, że otrzymanie środków pieniężnych z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej jest neutralne podatkowo. Zdaniem sądu, zwrot wniesionego wcześniej wkładu z tytułu zmniejszenia udziału kapitałowego nie powoduje u wspólnika przysporzenia majątkowego, gdyż wspólnik spółki osobowej odzyskuje jedynie w ten sposób część swojego majątku, wniesionego wcześniej do spółki.

Należy dodać, że podobne stanowisko zostało zaprezentowane w wyrokach NSA z 5.07.2019 r., sygn. akt II FSK 2218/17 oraz II FSK 2956/17.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Nowe formularze CIT

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie określa wzory następujących formularzy:

 • CIT-6R
 • CIT-6AR
 • CIT-9R
 • CIT-10Z
 • CIT-11R
 • CIT-8
 • CIT-8AB
 • CIT-5
 • CIT-8/O
 • CIT-D
 • CIT-7
 • IFT-2/IFT-2R
 • CIT/BR
 • CIT/MIT
 • CIT/8S
 • CIT/8SP
 • CIT/PGK
 • CIT/PM
 • CIT/IP
 • CIT/WW

Nowe formularze należy stosować do dochodów osiągniętych (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem że w przypadku podatników i płatników, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r. oraz zakończył się po 31 grudnia 2018 r., do dochodów (przychodów, strat) z tego roku podatkowego należy stosować formularze dotychczasowe.

9 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: