10 – 14 sierpnia | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obowiązek składnia deklaracji przez podmiot zużywający energie elektryczną ze źródeł odnawialnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.08.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.99.2020.1.PJ. Wnioskodawca jest producentem kosmetyków i farmaceutyków oraz jest zarejestrowanym podatnikiem akcyzy wyłącznie z tytułu wykorzystywania wyrobów akcyzowych zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych z zerową stawką akcyzy, to jest surowców i materiałów pomocniczych, wykorzystywanych w produkcji kosmetyków oraz produktów leczniczych. Wnioskodawca wybudował instalację fotowoltaiczną na jednym z budynków produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu produkcyjnego. Instalacja została uruchomiona jednakże bez podłączenia do sieci przesyłowej. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 98,82 kWp jest urządzeniem wytwarzającym prąd elektryczny korzystając jedynie z energii promieniowania słonecznego. Energia elektryczna w całości jest i w przyszłości będzie zużywana jedynie na własne potrzeby związane z prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej. Spółka nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną. Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości część energii elektrycznej będzie oddawana do spółki zajmującej się obrotem energią elektryczną.

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość co do obowiązków podatkowych dotyczących  aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby podatku akcyzowego, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej.

Organ podatkowy uznał, że dopóki energia elektryczna produkowana z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii dopóty po stronie Wnioskodawcy jako podmiotu zużywającego tę energię nie powstaje obowiązek rejestracji o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Należy podkreślić, że Wnioskodawca zużywając wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną wykonuje czynność podlegającą opodatkowaniu zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowych. Czynność ta zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego jest zwolniona jako zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię. Mimo, że Wnioskodawca wykonuje czynności zwolnione z podatku akcyzowego jest obowiązany do składania deklaracji podatkowych terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zużycie energii elektrycznej. Produkując energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, przy produkcji której nie są wykorzystywane wyroby energetyczne w rozumieniu ustawy (lecz energia promieniowania słonecznego) i zużywając tę energię elektryczną na własne potrzeby Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej, o której mowa w art. 138h ust. 1 ustawy.

17 sierpnia 2020