PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25.10.2018 r., sygn. sprawy C-528/17

Odpowiedzialność importera za podatek VAT

Przedmiotem orzeczenia z 25.10.2018 r. była odpowiedzialność importera za podatek VAT w procedurze 42 (import oraz następująca po nim WDT). W sprawie, którą rozpatrywał TSUE słoweńskie organy celne ustaliły, że druga część transakcji, tj. przemieszczenie poza Słowenię, nie została zrealizowana prawidłowo, a ponadto importer nie zachował należytej staranności i nie dokonał podstawowej weryfikacji kontrahentów. Skutkowało to wydaniem decyzji wymiarowej względem importera towarów. Rozpoznający pytanie prejudycjalne TSUE uznał jednak, że: „(…) w okolicznościach, w których podatnik będący importerem i dostawcą skorzystał ze zwolnienia z podatku od wartości dodanej na podstawie zezwolenia udzielonego po uprzedniej kontroli przez właściwe organy celne z uwzględnieniem dowodów dostarczonych przez tego podatnika, podatnik ten tylko wtedy jest zobowiązany do zapłaty VAT po zwolnieniu, jeżeli okaże się przy okazji późniejszej kontroli, że nie zostały spełnione materialne przesłanki zwolnienia, chyba że zostanie wykazane na podstawie obiektywnych dowodów, że podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć, że dostawy następujące po danym przywozie uczestniczyły w oszustwie popełnionym przez nabywcę oraz że podatnik ten nie podjął wszystkich dostępnych dla niego racjonalnych środków w celu uniknięcia tego oszustwa, czego zweryfikowanie należy do sądu odsyłającego”.

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 17.10.2018 r., sygn. akt I SA/Sz 521/18

Orzeczenie ws. nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy o VAT

Przedmiotem orzeczenia z 17.10.2018 r. było zdefiniowanie nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 ust. 5 ustawy o VAT. Orzeczenie zapadło na kanwie stanu faktycznego, w którym spółka zakupiła, od podmiotu powiązanego, turbiny oraz maszty do elektrowni wiatrowej. Płatność została dokonana bezgotówkowo (kilkoma wekslami z oznaczeniem terminu ich wykupu). Następnie spółka wydzierżawiła przedmiotowe turbiny oraz maszty ich pierwotnemu zbywcy. W deklaracji VAT, spółka obniżyła kwotę podatku należnego o podatek naliczony w związku z zakupem turbin oraz masztów elektrowni wiatrowej. W wyniku kontroli celno-skarbowej, organ podatkowy podważył zasadność obniżenia podatku i uznał transakcję za pozorną czynność prawną na gruncie przepisów prawa cywilnego oraz nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o VAT. Wskutek czego zobowiązał spółkę do dokonania korekty deklaracji VAT, po zakończeniu czynności kontrolnych. Wobec braku korekty organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe oraz wydał decyzję w zakresie braku prawa do odliczenia podatku z przedmiotowych transakcji. Decyzja została utrzymana (w znacznej części) przez organ II instancji. Sąd rozpoznający skargę spółki uchylił zaskarżone decyzje i wskazał, że „(…) art. 5 ust. 4 ustawy o VAT odnosi się do uzyskania korzyści podatkowej w podatku od towarów i usług, skarżąca winna więc w skutek swojego postępowania ją uzyskać. Tymczasem podatek od towarów i usług od zakupu elektrowni wiatrowych został zapłacony przez spółkę i rozliczony, podatek od towarów i usług od czynszu dzierżawnego został również uiszczony przez i rozliczony (…)”. Zdaniem sądu sama „pozorność” transakcji na gruncie przepisów kodeksu cywilnego nie stanowi przesłanki zakwalifikowania transakcji jako nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, jeśli podatek należny został uiszczony w prawidłowej wysokości.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 05.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.256.2018.1.PK

Przechowywanie faktur w formie elektronicznej

W związku z wysokimi kosztami administracyjnymi dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych w formie papierowej Spółka rozważa podjęcie działań mających na celu usprawnienie procesu archiwizacji i obiegu dokumentów, a także minimalizację kosztów z tym związanych. Działania te polegałyby na wdrożeniu systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów zakupowych oraz rozbudowaniu funkcjonalności systemu dedykowanego do rozliczania podróży służbowych. W tym celu dowody uzyskane w formie papierowej podlegałyby digitalizacji tj. wprowadzeniu do systemu księgowego w postaci danych cyfrowych (w formie skanu). Dokumenty te przechowywane byłyby przez Spółkę wyłącznie we wskazanej formie elektronicznej, a otrzymane wersje papierowe dokumentów byłyby niszczone (utylizowane).

W opinii organu interpretacyjnego dopuszczalne jest przechowywanie dokumentów księgowych jedynie w formie elektronicznej wskazanej przez Spółkę. Pokreślono również, że elektroniczny sposób archiwizowania faktur nie wpływa na prawo do odliczenia VAT naliczonego z otrzymanych faktur.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 02.05.2018 r., znak: 0112-KDIL1-3.4012.539.2018.2.KB

Obowiązek rozpoznania i rozliczenia WNT przy umowie komisu

W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonuje obrotu towarami nabytymi w celu sprzedaży i rozważa wdrożenie modelu sprzedaży towarów opartej o umowę komisu. Podstawę współpracy stanowiłaby ramowa umowa komisu zawierana odrębnie przez Spółkę z danym przedsiębiorcą, który przekazywałby Spółce należące do niego towary w celu ich sprzedaży w ramach komisu. Spółka uznała, że fizyczny transfer towarów z innego kraju UE do Polski przez kontrahenta posiadającego siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w innym kraju UE jest zdarzeniem, które nie powoduje po stronie Spółki żadnych obowiązków w zakresie VAT, a w szczególności nie wiąże się z powstaniem po stronie Spółki obowiązku rozpoznania i rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  nie zgodził się z oceną podatnika i stwierdził, że przemieszczenie towarów z terytorium UE na terytorium Polski należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Tym samym należało uznać, że datą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel z kontrahenta na Spółkę będzie dzień wydania towarów przez kontrahenta, a nie jak twierdzi Spółka dzień finalnej sprzedaży towarów na rzecz ostatecznego nabywcy.

PROCES LEGISLACYJNY

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Skorelowanie poziomu stawek VAT ze stanem finansów publicznych

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami podwyższone stawki VAT: 23% i 8% (zamiast 22% i 7%) miały obowiązywać do końca 2018 r. Nowelizacja przewiduje, że stawki w tej wysokości będą obowiązywały także po 31.12.2018 r., aż do czasu gdy zostaną osiągnięte odpowiednie wskaźniki dotyczące finansów publicznych (zmniejszenie relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto).

7.11.2018 r. projekt trafił do Biura legislacyjnego Sejmu.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-173-18

9 listopada 2018