Świadczenia medyczne wykupione przez pracodawcę a przychód po stronie pracowników | ECDP Group

ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażone w interpretacji indywidualnej z 28.02.2017 r., znak: 2461.IBPB-2-2.4511.1113.2016.1.MK, dotyczącej opodatkowania świadczeń medycznych wykupionych przez pracodawcę na rzecz pracowników.

 

W przywołanej interpretacji organ podatkowy stwierdził, że finansowanie przez pracodawcę kosztów obowiązkowej opieki z zakresu medycyny pracy nie powoduje u pracowników powstania przychodów w rozumieniu ustawy o PDOF. Przychodów nie stanowią również inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Powyższe wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy, które nakładają na pracodawcę obowiązek ponoszenia kosztów badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracownika.

 

Przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PDOF będzie natomiast wartość wszelkich innych świadczeń medycznych, które pracodawca zapewnia pracownikowi bezpłatnie lub częściowo odpłatnie, a których nie jest obowiązany zagwarantować w myśl przepisów prawa pracy. Takim świadczeniem może być np. abonament medyczny, gwarantujący pracownikowi nieobowiązkową opiekę medyczną niezwiązaną z medycyną pracy i profilaktyczną opieką zdrowotną wynikającą z warunków pracy. Do powstania przychodu ze stosunku pracy nie jest konieczne skorzystanie z konkretnej usługi, a sam fakt otrzymania abonamentu medycznego.

 

15 marca 2017