Tax&Roll | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.02.2021 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.540.2020.1.SK
Możliwość powstania przychodu w związku z uprzednim zaliczeniem odpisów aktualizujących do kosztów uzyskania przychodów

W 2014 r. Spółka podpisała umowę najmu z C. sp. z o.o, zwaną dalej w skrócie dłużnikiem. Z uwagi na fakt, iż dłużnik nie opłacał należności za wynajem ww. umowa została rozwiązana. Należności za czynsz najmu należne do dłużnika zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych oraz uznane przez Wnioskodawcę jako przychód podlegający opodatkowaniu. Spółka wniosła do Sąd Rejonowego pozew o zapłatę długu z tytułu ww. należności za czynsz i uzyskała tytuł wykonawczy. Komornik Sądowy umorzył postępowanie z uwagi na bezskuteczność postępowania egzekucyjnego oraz brak majątku Spółki. Strona w kwietniu 2017 r. utworzyła odpis aktualizujący i zaliczyła go do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2017 r. Następnie Wnioskodawca w 26 lipca 2017 r. złożył do Sądu Okręgowego pozew o zapłatę pozostałej należności od dłużnika Uzyskany tytuł wykonawczy spółka skierowała do Komornika Sądowego w miesiącu maju 2019 r. oraz utworzyła odpis aktualizujący za rok 2019 i zaliczyła go do kosztów uzyskania przychodu roku 2019 r. Spółka złożyła pozew o zapłatę w ramach odpowiedzialności przez prezesa zarządu dłużnika. Sąd Rejonowy zasądził od prezesa dłużnika kwotę w wysokości 45.163,90 zł. W wyniku złożonej apelacji Sąd Okręgowy w (…) wyrokiem z dnia 30 września 2020 r., uchylił ww. wyrok w całości oraz oddalił powództwo Spółki w całości. W roku podatkowym 2020 Spółka nie przewiduje rozwiązania utworzonych powyżej opisanych odpisów aktualizujących. Rozwiązania ww. odpisów Wnioskodawca nie przewiduje także w okresie kolejnych 10 lat podatkowych, licząc od dnia 01 stycznia 2021r. Spółka przewiduje, iż rozwiązanie ww. opisanych odpisów aktualizujących nastąpi w roku podatkowym 2031. Strona w trakcie ww. 10 lat zamierza składać wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Zdaniem wnioskodawcy, należy uznać, utworzone w roku podatkowym 2017 r. oraz utworzone w roku podatkowym 2019 r. odpisy aktualizujące wierzytelności C. sp. o.o. z nie podlegają obowiązkowi w roku podatkowym 2020 lub w następnych dziesięciu kolejnych lat podatkowych, w przypadku nie rozwiązania utworzonych ww. odpisów aktualizujących, zaliczenia do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Organ ocenił stanowisko jako nieprawidłowe. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4e ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów. W cytowanym przepisie mowa jest o „ustaniu przyczyn”. Przez ustanie przyczyny dla której dokonano odpisów aktualizujących należy rozumieć nie tylko rozwiązanie tych odpisów ale także np. wyegzekwowanie (otrzymanie) należności (lub ich części) dla których odpisy te zostały utworzone lub jej przedawnienie. Z tej przyczyny stanowisko Wnioskodawcy nie może zostać uznane za prawidłowe. Wnioskodawca nie może bowiem zakładać, że nie zaistnieją ww. okoliczności skutkujące koniecznością powstania przychodu zwłaszcza, że jak wskazano „strona zamierza składać wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi”.

PDOF

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 17.12.2020 r. sygn. akt: I SA/Ke 382/20
Konsekwencje przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. na gruncie PIT

Przedmiotem skargi do WSA była indywidualna interpretacja dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty części zysku wypracowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W związku z przekształceniem większość niepodzielonych zysków, które ujmowane były w kapitale własnym w bilansie jednoosobowej firmy osoby fizycznej, stała się kapitałem rezerwowym powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

Zdaniem skarżącego, po przekształceniu kapitał rezerwowy, który powstał w spółce z o.o., która jest następcą prawnym przekształconej osoby fizycznej jest wartością, która już raz była opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dokonane więc ewentualne wypłaty przez jedynego wspólnika tej spółki z tego kapitału rezerwowego nie mogą podlegać ponownemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Organ podatkowy stwierdził natomiast, że dokonanie przez spółkę powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na rzecz udziałowca tej spółki wypłaty środków odpowiadających części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału rezerwowego tej spółki, stanowić będzie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF.

WSA przyznał rację stronie skarżącej wskazując, że niewypłacone zyski przedsiębiorcy nie tracą swojego charakteru i z chwilą przekształcenia nie stają się zyskami osoby prawnej, mimo wywodzonej z art. 5842 k.s.h. w zw. z art. 93a Ordynacji podatkowej zasady kontynuacji.

Dokonanie przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, na rzecz udziałowca tej spółki wypłaty środków odpowiadających części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia, poprzez obniżenie kapitału rezerwowego tej spółki, nie stanowi więc przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 04.02.2021 r., znak: 0115-KDIT1.4011.959.2020.1.MT
Wydatki na wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników w procesie sądowym, którego celem było doprowadzenie do przyrzeczonego nabycia akcji, są kosztami odpłatnego zbycia akcji

Wnioskodawca (Powód) wytoczył powództwo o zobowiązanie spółki prawa handlowego działającej pod nazwą Z. S.A. (Pozwany) do złożenia oświadczenia woli, którego treścią będzie nabycie od Powoda akcji Spółki P. S.A., na podstawie wcześniej zawartej umowy przedwstępnej. Sąd zobowiązał Z. S.A. do złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest nabycie od wnioskodawcy akcji Spółki P. S.A. Sprzedaż akcji nie nastąpiła w wykonywaniu przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników zostały zwrócone przez pozwaną, tj. Z. S.A. jedynie w części, w zakresie minimalnych stawek wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Organ zgodził się, że wydatki poniesione przez wnioskodawcę na wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników w procesie, o którym mowa w stanie faktycznym, w części, w jakiej wydatki te nie zostały wnioskodawcy zwrócone przez pozwaną, mogą zostać przez wnioskodawcę uwzględnione jako koszty odpłatnego zbycia akcji (tj. jako element pomniejszający wartość przychodu z odpłatnego zbycia akcji) na podstawie art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o PDOF. Wydatki poniesione przez wnioskodawcę na wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników dotyczyły czynności odpłatnego zbycia akcji i zostały one poniesione bezpośrednio w celu wyegzekwowania przez wnioskodawcę realizacji umowy przyrzeczonej (umowy nabycia akcji) przez pozwaną, wydatki te spełniają więc kryteria uznania ich za koszty z odpłatnego zbycia akcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bez ich poniesienia bowiem przyrzeczona transakcja nie doszłaby do skutku.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.02.2021 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.961.2020.3.KS
Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę kapitałową, powstałą w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej

Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Z Y,X spółka cywilna. Po przekształceniu udziałowcami Spółki z o.o. są wszyscy wspólnicy Spółki cywilnej. Kapitał zakładowy Spółki z o.o. został pokryty dotychczasowymi wkładami wspólników Spółki cywilnej oraz w pozostałym zakresie został sfinansowany niepodzielonymi zyskami wspólników Spółki cywilnej z lat ubiegłych. Z uwagi na brak osobowości prawnej Spółki cywilnej, każdy z jej wspólników opodatkował podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z jej działalności (zysk) we własnym zakresie przed dniem przekształcenia. W bilansie Spółki przekształconej na moment bieżący wystąpił kapitał własny, utworzony między innymi z niepodzielonych zysków wypracowanych przed przekształceniem. Wartość kapitału własnego przekroczyła ustalony w umowie kapitał zakładowy Spółki z o.o. W związku z tym w momencie przekształcenia część niepodzielonego zysku Spółki cywilnej z lat ubiegłych stała się częścią kapitału własnego Spółki przekształconej, a pozostała część widnieje w bilansie Spółki przekształconej jako zysk z lat ubiegłych. Spółka z o.o. zamierza w przyszłości podjąć stosowną uchwałę o wypłacie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (zyski wypracowane przez Spółkę cywilną, widniejące w bilansie Spółki z o.o. jako zysk z lat ubiegłych) Zainteresowanym. Czynność prawna, na podstawie której zostanie dokonana wypłata nie będzie wiązać się ze zmniejszeniem ilości albo wartości udziałów Zainteresowanych w spółce z o.o. oraz nie wpłynie na zakres prawa do udziału w zyskach.

Zdaniem wnioskodawcy w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o. osiągnięty przez spółkę cywilną zysk (widniejący w bilansie spółki przekształconej) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach działalności spółki cywilnej, po przekształceniu, w chwili wypłaty udziałowcom spółki z o.o. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przekształcenie Spółki cywilnej w Spółkę z o.o. nie jest traktowane jak likwidacja Spółki cywilnej i powstanie nowego podmiotu (spółki kapitałowej), a jedynie jako proces zmierzający do zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Mamy więc do czynienia z tym samym podmiotem, który działalność prowadzi pod inną formą prawną. Przekształcenie jest więc operacją neutralną podatkowo. Właściwa jest zatem konkluzja, że środki, które już raz zostały opodatkowane podczas bieżącej działalności gospodarczej Spółki cywilnej – przez odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, a następnie dokonanie rocznego rozliczenia tego dochodu oraz wpłaconych zaliczek w składanym zeznaniu podatkowym – nie podlegają ponownemu opodatkowaniu.

Organ nie zgodził się z tym stanowiskiem wskazując, że środki pieniężne otrzymane z tytułu wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałą z przekształcenia spółki cywilnej) zysków z lat ubiegłych, na gruncie ustawy o PDOF, będą stanowiły dla wspólników spółki kapitałowej przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przez „dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”, na podstawie tych przepisów, należy rozumieć wszelkie przysporzenia, jakie powstają w następstwie posiadanych przez podatnika praw do udziału w zyskach osoby prawnej i które faktycznie zostały przez niego osiągnięte. Wobec powyższego podstawą prawną uzyskania przychodu z tego źródła jest tytuł prawny do kapitału osoby prawnej. Nie ma tu znaczenia, czy środki te pochodzą z zysków tej osoby prawnej. Po przekształceniu istnieje bowiem spółka, która posiada określony majątek i to niezależnie od tego, czy całość majątku przekształcanej spółki cywilnej zostanie przekazana na kapitał zakładowy, czy też częściowo na kapitał zapasowy, czy też widnieje w bilansie spółki z o.o. jako zysk z lat ubiegłych. Wspólnicy spółki cywilnej – w wyniku przekształcenia – stają się wspólnikami przekształconej spółki, a „ich uprawnienia” do majątku tej osoby prawnej wyrażone są w przyznanych udziałach lub akcjach. Wspólnicy spółki cywilnej z właścicieli majątku wykorzystywanego do prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej stają się uprawnionymi do majątku spółki przekształconej jedynie w zakresie praw właścicielskich wynikających z posiadanych udziałów/akcji, które mogą realizować wyłącznie w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Projekt przewiduje przedłużenie do  dnia  20  sierpnia  2021  r. terminów przekazania  zaliczek  na  podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych  od  podatników  przez płatników w styczniu 2021r., przewidzianych w:

  • art. 38 ust. 1 ustawy o PDOF, w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy (przychody ze stosunku pracy);
  • art. 42 ust. 1 ustawy o PDOF –w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne  konsekwencje ekonomiczne z  powodu  COVID-19 prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z,  47.72.Z,  47.81.Z,  47.82.Z,  47.89.Z, 49.39.Z,  55.10.Z,  55.20.Z,  55.30.Z,  56.10.A,  56.10.B,  56.21.Z,  56.29.Z,  56.30.Z,  59.11.Z, 59.12.Z,  59.13.Z,  59.14.Z,  59.20.Z,  74.20.Z,  77.21.Z,  77.39.Z,  79.11.A,  79.12.Z,  79.90.A, 79.90.C,  82.30.Z,  85.51.Z,  85.52.Z,  85.53.Z,  85.59.A,  85.59.B,  86.10.Z,  86.90.A,  86.90.D, 90.01.Z,  90.02.Z,  90.04.Z,  91.02.Z,  93.11.Z,  93.13.Z,  93.19.Z,  93.21.Z,  93.29.A,  93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.

https://www.gov.pl/web/finanse/e-faktura-w-konsultacjach-publicznychcznych

15 lutego 2021