14 – 18 października | podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Konsekwencje podatkowe związane z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej oddziałem, do spółki zależnej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.10.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.354.2019.1.AR

Wnioskodawca – spółka akcyjna jest polską firmą budowlaną, polskim rezydentem podatkowym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o PDOP. Działa w segmencie budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego. Działalność ta prowadzona jest zarówno na rynku polskim jak i za granicą – głównie w krajach skandynawskich. Jej wykonywaniem zajmuje się utworzony przez spółkę oddział. Podatnik zdecydował się zawiązać inną spółkę kapitałową (również polskiego rezydenta podatkowego), będącą w stosunku do niego spółką zależną. W celu umożliwienia rozpoczęcia docelowej działalności przez spółkę zależną, przyjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wniesienie do niej w formie aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnioskodawcy w postaci oddziału. Były to m.in. nieruchomości, ruchomości, umowy najmu, oznaczenie indywidualizujące, znak towarowy, koncesje, licencje, prawo wieczystego użytkowania gruntu. Podatnik skierował do organu pytanie dotyczące tego czy wskazany zespół składników materialnych i niematerialnych wnoszony jako wkład niepieniężny do spółki zależnej, będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o PDOP oraz czy do planowanego zbycia ZCP do spółki akcyjnej zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy o PDOP i w rezultacie, planowany aport nie spowoduje powstania opodatkowanego przychodu dla wnioskodawcy?

Organ podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym, wspomniany zespół składników będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP oraz że planowany aport nie spowoduje powstania przychodu po stronie podatnika. Jak wskazano, dowodem na to, iż przejmowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jest to, iż do momentu wniesienia aportu nowa spółka, nie będzie aktywnie prowadziła działalności operacyjnej, ze względu na brak wymaganych do tego środków, zaś po operacji aportu będzie podmiotem w grupie kapitałowej, który samodzielnie będzie realizował i rozwijał działalność wykonywaną wcześniej przez oddział.

2.      Zasadność pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą należności z tytułu umowy leasingu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.10.2019 r., znak 0111-KDIB2-1.4010.300.2019.3.BJ

Podatnik – spółka kapitałowa jest firmą świadczącą usługi w zakresie przewozów lotniczych, krajowych i zagranicznych. Prowadząc swoją działalność, spółka użytkuje w ramach umowy leasingu samoloty pasażerskie. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Umowa leasingu została zawarta z szwajcarskim oddziałem spółki będącej rezydentem podatkowym w Luksemburgu z siedzibą w Szwajcarii. Ponoszone przez Spółkę opłaty są związane z działalnością tego oddziału w Szwajcarii.  Spółka luksemburska nie posiada siedziby ani zarządu dla celów podatkowych na terytorium Polski oraz nie prowadzi działalności gospodarczej poprzez położony na terytorium Polski zakład. Na podstawie Umowy leasingu Spółka wypłaca raty leasingowe na rzecz leasingodawcy. Spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej spółki luksemburskiej wydany przez organy podatkowe w Luksemburgu. Organ interpretacyjny podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym,  będzie on uprawniony do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od opisanych w stanie faktycznym płatności z tytułu umowy leasingu, w przypadku posiadania certyfikatu rezydencji dokumentującego siedzibę kontrahenta dla celów podatkowych wydanego przez władze podatkowe w Luksemburgu. Jak wskazano, tego typu wypłaty nie mieszczą się w definicji należności licencyjnych, w rozumieniu polsko-luksemburskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Należy zatem traktować je jako zyski przedsiębiorstw.  Dodatkowo organ wskazał, że w sytuacji przekroczenia limitu 2 000 000 zł, na podstawie rozporządzenia wydanego w związku z art. 26 ust. 9 ustawy o PDOP, podatnik nie będzie miał obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku od wypłat z tytułu należności leasingowych na rzecz leasingodawcy, co do którego wnioskodawca będzie posiadał aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, potwierdzający miejsce siedziby dla celów podatkowych w Luksemburgu.

    PDOF

3.      Obowiązki płatnika w związku z udostępnieniem pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.10.2019 r., znak 1061-IPTPB1.4511.618.2016.13.AP

Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności gospodarczej wykorzystuje flotę samochodów osobowych. Służą one pracownikom przede wszystkim do realizacji obowiązków służbowych. Celem zwiększenia motywacji pracowników oraz ich zaangażowania w pracę, wnioskodawca może zezwolić na wykorzystywanie samochodów służbowych również do celów prywatnych tych osób. Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest zobowiązany prawidłowo ustalić wartość świadczenia uzyskanego przez pracowników z tytułu nieodpłatnego wykorzystania samochodów służbowych do celów prywatnych tych osób, a następnie obliczyć i pobrać we właściwej wysokości zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Organ interpretacyjny podzielił stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym, wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a-2b ustawy o PDOF, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu (udostępnienie samochodu oraz koszty jego eksploatacji do celów prywatnych pracownika, w szczególności koszty paliwa) i w rezultacie wnioskodawca jako płatnik, jest zobowiązany rozpoznać po stronie pracownika z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wyłącznie przychód w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o PDOF. Jak wskazał organ interpretacyjny, zajęte stanowisko oparte jest na rozstrzygnięciach zawartych w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.05.2019 r. sygn. II FSK 1345/17 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 16.02.2017 r. sygn. I SA/Ke 1/17.

POZOSTAŁE

Objaśnienia podatkowe dot. stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej

15.10.2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania przepisów przejściowych ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835), na podstawie której doszło do obniżenia stawki PIT oraz podwyższenia pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

21 października 2019

Powiązane specjalizacje: