16 – 20 grudnia | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

PDOF

1.     Warunek prowadzenia ewidencji (IP BOX)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.12.2019 r., znak 0115-KDIT1.4011.7.2019.1.JG

Podatnik prowadzi działalność której podstawowym przedmiotem jest dostarczanie rozwiązań związanych z oprogramowaniem, badań rozwojowych i konsultacji w zakresie oprogramowania.
W ramach umowy przenosi na kontrahenta całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie, w wysokości zależnej od ilości godzin przepracowanych. Praca podatnika polega na projektowaniu, implementacji oraz modyfikacji oprogramowania i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. Podatnik odpowiada za stworzenie uzgodnionej części oprogramowania, która po połączeniu z pozostałymi częściami tworzy docelowe, finalne oprogramowanie. Oprogramowanie tworzone w ramach projektu stanowi więc oryginalny wytwór twórczej pracy podatnika. Podatnik nie prowadzi odrębnej ewidencji spełniającej wymogi określone w art. 30cb ust. 2 ustawy o PDOF. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska podatnika i wskazał, iż brak odrębnej ewidencji przekreśla uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania uzyskiwanych dochodów. W konsekwencji, podatnik nie skorzysta z preferencyjnej stawki 5% w podatku dochodowym o której mowa w art. 30ca i art. 30cb ustawy o PDOF (tzw. IP BOX).

2.      Wynajem mieszkania w kosztach uzyskania przychodu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.12.2019 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.547.2019.1.ISL

Podatnik mający miejsce zamieszkania w mieście A, świadczy usługi w zakresie oprogramowania. Podatnik nawiązał współpracę z firmą mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w mieście B, z którą podpisał umowę w zakresie świadczenia usług informatycznych. Nie wszystkie usługi wykonywane w ramach umowy mogą być wykonywane na odległość. W czasie obowiązywania umowy, podatnik zmuszony jest wielokrotnie przebywać w mieście B. Dlatego też, z racjonalnych względów, podatnik zdecydował się na wynajęcie mieszkania w mieście B. Wynajęte mieszkanie służy zarówno celom noclegowym, jak i wykonywaniu usług. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki z tytułu najmu mieszkania w mieście B oraz jego użytkowania będą stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ustawy o PDOF. Jak wskazano, wydatki poniesione z tego tytułu, jako niemające charakteru wydatków osobistych, spełniające przesłanki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, o które podatnik może pomniejszyć przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3.      Przychód pracowników z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych nie jest przychodem pracownika

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16.10.2019 r., sygn. akt II FSK 3531/17

W komentowanym wyroku sąd potwierdził stanowisko spółki, że należności, które spółka wypłaca na rzecz pracowników tytułem zwrotu wydatków dotyczących wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach służbowych, nie należy traktować jako przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF. Należności wypłacane pracownikom tytułem zwrotu ponoszonych przez nich wydatków nie zwiększają bowiem ich majątku. Stanowią tylko wyrównanie wydatków ponoszonych przez pracowników w celu realizacji ich obowiązków pracowniczych.

Za przychód pracownika mogą być natomiast uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (zob. wyrok TK z 8.07.2014 r., sygn. akt: K 7/13).

W tym kontekście przyjąć należy zatem, że zwrotu wydatków poniesionych przez pracowników w związku z wykonywaniem wynikających z umowy o pracę obowiązków służbowych nie należy traktować jako przychodu ze stosunku pracy i tym samym pobierać oraz odprowadzać z tego tytułu, na podstawie art. 31, art. 32 i art. 38 ustawy o PDOF zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4.      Jeżeli nagrodę otrzymuje pracownik nabywcy towaru, to nagroda nie ma związku ze sprzedażą premiową

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.10.2019 r., sygn. akt: II FSK 2455/18

Zdaniem NSA, ze sprzedażą premiową mamy do czynienia w przypadku gdy dodatkowe świadczenie w ramach dokonywanych zakupów otrzymuje nabywający. W sytuacji gdy świadczenie otrzymuje pracownik podmiotu dokonującego zakupu, mający realny wpływ na decyzje zakupowe (np. kierownik hurtowni, menadżer hotelu itp.), zostaje złamana podstawowa zasada sprzedaży premiowej, iż to nabywca otrzymuje nagrodę. Jeżeli zatem nagroda zostaje przekazana pracownikowi przedsiębiorstwa, które dokonało określonej ilości zakupów to nie można mówić o sprzedaży premiowej.

NSA zaznaczył, że ścisła wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PDOF nakazuje przyjąć, że ustanowione tym przepisem zwolnienie od podatku obejmuje wyłącznie wartość nagród przyznanych kupującemu, w sytuacji gdy nagroda jest związana ze sprzedażą premiową. Gdyby wolą ustawodawcy było zwolnienie od podatku osób mających wpływ na decyzje o zakupie towarów, czyli doradców kupującego, to zważywszy na jego racjonalizm, zawarłby odpowiedni zapis w ustawie.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Formularz PIT-CFC

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie określa wzór zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC) oraz informacji o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej (PIT/CFI).

Wzory należy stosować do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Nowe formularze PIT

Rozporządzenia określa wzory zeznań:

 • PIT-36,
 • PIT-36S,
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-37,
 • PIT-38,
 • PIT-39,

– oraz stanowiących załączniki do nich informacji:

 • PIT/B,
 • PIT/BR,
 • PIT/D,
 • PIT/DS.,
 • PIT/IP,
 • PIT/M,
 • PIT/MIT,
 • PIT/PM,
 • PIT/O,
 • PIT/Z,
 • PIT/ZG.

Nowe formularze stosuje się do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) od 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

6.     Nowe wzory formularzy PIT w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

W rozporządzeniu określone zostają wzory formularzy:

 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-16A
 • PIT-19A
 • PIT-28/B
 • PIT/O
 • PIT/D

Wzory stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

23 grudnia 2019