16 – 20 marca | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Czy otrzymywana rekompensata stanowi podstawę opodatkowania?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.03.2020 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.9.2020.1.SR

Wnioskodawca jest spółką ze 100% udziałem gminy. Podstawowym rodzajem działalności wykonywanej przez Wnioskodawcę jest realizacja zadania własnego gminy, polegającego na zapewnieniu lokalnego, publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. W związku z powierzeniem ww. zadania, Wnioskodawca otrzymuje rekompensatę z tytułu wykonywania przedmiotowego zadania. Rekompensata pokrywa koszty prowadzenia działalności w zakresie zapewniania lokalnego, publicznego transportu zbiorowego (które to przewyższają zasadniczo wpływy uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży biletów), a także obejmuje kwotę „rozsądnego zysku”. Istotą otrzymanej rekompensaty jest zatem stricte dofinansowanie działalności bieżącej poprzez pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych świadczonych na podstawie umowy z gminą.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy wartość rekompensaty, którą Wnioskodawca otrzymuje od gminy z tytułu wykonywania zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowi podstawę opodatkowania VAT w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Zdaniem organu podatkowego otrzymywana kwota rekompensaty ma bezpośredni wpływ na cenę usług świadczonych przez Wnioskodawcę i na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Zapłatą za świadczone przez Wnioskodawcę usługi jest bowiem nie tylko wnoszona przez pasażera zapłata za bilety, ale również otrzymywana od gminy rekompensata, stanowiąca dopłatę do ceny usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez Wnioskodawcę.

2. Czy jest możliwość wystawiania paragonów elektronicznych zamiast paragonów papierowych?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.03.2020 r., znak 0112-KDIL3.4012.10.2020.1.LS

Wnioskodawca ewidencjonuje obrót za pomocą kas rejestrujących. Spółka posiada kasy fiskalne nie tylko we własnych sklepach, ale również w sklepach, z którymi ma podpisane umowy agencyjne, gdzie sprzedaż jest rejestrowana na kasach własnych Wnioskodawcy (sklepy agencyjne). Sprzedaż jest dokumentowana paragonem fiskalnym potwierdzającym transakcję, który w momencie dokonania sprzedaży jest drukowany i wydawany nabywcy w wersji papierowej, bez jego żądania. Spółka planuje wdrożyć rozwiązanie, w wyniku którego klient po dokonaniu zakupów w jednym ze sklepów należącym do sieci sklepów Wnioskodawcy (w tym w sklepie agencyjnym) będzie miał możliwość otrzymania paragonu w wersji elektronicznej, zamiast w wersji papierowej, pod warunkiem że wyrazi na to zgodę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii wydawania klientom paragonów elektronicznych zamiast paragonów w wersji papierowej. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca dokonując ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych za pomocą kasy rejestrujących, stosownie do regulacji zawartych w art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy oraz § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ma obowiązek wystawienia, wydrukowania i wydania nabywcy paragonu dokumentującego sprzedaż. Wskazać należy, że w obecnie obowiązujących przepisach nie została przewidziana możliwość zastąpienia paragonów papierowych ich wersją elektroniczną.

23 marca 2020