18 maja – 22 maja | nowości w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.05.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.72.2020.1.MZ. Wnioskodawca (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji) posiada zobowiązania finansowe wobec wierzyciela. W celu poprawy płynności finansowej Spółki, w szczególności w celu spłaty części zobowiązania wierzyciela, planowane jest dokapitalizowanie Spółki przez jej udziałowca, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego zgodnie z art. 257 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną objęte przez wspólnika po wartości wyższej od nominalnej i pokryte w całości wkładem pieniężnym. Nadwyżka wartości wkładu pieniężnego nad wartością nominalną udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Wątpliwości Spółki dotyczą tego czy nadwyżka powstała na skutek objęcia udziałów po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, która zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem organu podatkowego podwyższenie kapitału zakładowego, dokonane w drodze wniesienia środków pieniężnych przez udziałowca, spowoduje powstanie po stronie Spółki obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki. Przy czym opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie będzie opodatkowane podwyższenie kapitału zapasowego. Tym samym podstawę opodatkowania będzie stanowiła wyłącznie wartość wkładu pieniężnego, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy. Natomiast nadwyżka (tzw. agio) przekazana na kapitał zapasowy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

25 maja 2020