Zmiany wysokości zwolnień od podatku dochodowego związanych z działalnością socjalną pracodawcy | ECDP Group

Ważna zmiana dla pracowników – od 1 stycznia 2018 roku do 1 tysiąca złotych wzrośnie wartość zwolnionych od podatku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚŚ.

Grupa ECDDP pragnie poinformować, iż w związku z przyjęciem przez Senat ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018 r., zmianie ulegnie treść art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) oraz art. 21 pkt 67b tej ustawy.

odliczenia vat

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, stanowi iż zwolnienie obejmuje wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Ustawa nowelizująca przewiduje, iż kwota zwolnienia zostanie zwiększona do 1000 zł.

Ponadto, stosownie do brzmienia znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PDOF, zwiększeniu ulegnie wartość zwolnionych od podatku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚŚ otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka  pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola,  do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko.

 

21 listopada 2017