XI Forum Cen Transferowych z udziałem ECDP | ECDP Group

Forum Cen Transferowych stanowi zespół opiniodawczo-doradczy przy Ministrze Finansów, powołany w 2018 roku. Jego zadaniem jest przygotowywanie rekomendacji, opinii, analiz, wniosków i propozycji dotyczących uproszczenia i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie cen transferowych. W pracach Forum biorą udział m.in. przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się tematyką cen transferowych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

XI edycja Forum Cen Transferowych odbyła się 22 kwietnia 2021 r., w formule online. Eksperci, w ramach powołanych grup roboczych, pracowali nad szeregiem zagadnień w zakresie cen transferowych. Krótkie podsumowanie efektów tych prac prezentujemy poniżej.

► Dalsze zmiany legislacyjne. Prace w toku:

 • zmiany w ustawach o podatkach dochodowych
 • zmiany w rozporządzeniach TPR
 • aktualizacja formularza TPR, w tym struktur logicznych
 • aktualizacja dokumentu TPR Pytania i Odpowiedzi
 • zmiany w dyrektywie CbC, znajdą swoje przełożenie w rozwiązaniach krajowych

► Ciekawe rozwiązania:

 • ICOP (2.0.) – program przy OECD dotyczący transakcji o „niskim ryzyku” już dostępny dla dużych podatników krajowych, którzy chcą ograniczyć swoją ekspozycję na ryzyko i znaleźć się poza celownikiem fiskusa

Czekamy również na:

 • Objaśnienia MF w zakresie definicji legalnej transakcji kontrolowanej
 • Objaśnienia MF w zakresie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym
 • Objaśnienia MF w zakresie MMTN

Aktualne prace FCT:

 • rekomendacje w zakresie doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej – przyjęte
 • rekomendacje dotyczące metody podziału zysku z dużym naciskiem na aspekt praktyczny – wersji finalnej oczekujemy jesienią
 • rekomendacje w zakresie wpływu pandemii COVID-19 na ceny transferowe dla polskich podatników i administracji podatkowej – mamy wstępny raport polskiej grupy roboczej, który obok czterech obszarów poruszonych już w ramach Guidance on the transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic, uzupełniony został o rekomendacje jak dokumentować wpływ COVID-19 na ceny transferowe i kwestii ciężaru dowodowego – zgodnie z deklaracją będą dostępne już w maju
 • rekomendacje w zakresie interpretacji art. 11o ust. 1a i 1b ustawy o CIT wraz z przedsieniem postulatów legislacyjnych – uczestnicy FCT postulują uchylnie lub zawieszenie regulacji z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r., MF nie wyklucza uproszczeń
 • rekomendacje w zakresie definicji legalnej transakcji kontrolowanej – najpewniej będą już dostępne w maju
 • rekomendacje w zakresie trudnych do wyceny wartości niematerialnych – definicja, badanie rynkowości ex-ante vs. ex-post, sposób wyceny i badanie porównywalności – wersji finalnej oczekujemy jesienią
 • rekomendacje w zakresie transakcji z zakładem zagranicznym
 • rekomendacje w zakresie transakcji finansowych
 • rekomendacje w zakresie korekt cen transferowych

23 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: