20 kwietnia – 24 kwietnia | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Obrót wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 2711 11 12, 2711 11 13, 2711 11 19 i 2901, w opakowaniach jednostkowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.04.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.18.2020.2.MK
Obrót wyrobami akcyzowymi klasyfikowanymi do kodu CN 2711 11 12, 2711 11 13, 2711 11 19 i 2901, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg. Wnioskodawca zamierza dokonywać transakcji polegających na kupnie i dalszej sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych pozycją CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Przedmiotowe wyroby akcyzowe przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych – do zapalniczek i zapalarek, naboi gazowych do gwoździarek, zszywaczy, jako butle z czynnikiem chłodzącym, do palników gazowych (służących do lutowania, spawania, bądź cięcia), do lamp lutowniczych. Wnioskodawca dokona zakupu wyrobów w kraju od podmiotu będącego pośrednikiem. Pośrednik nie posiada statusu składu podatkowego, a sprzedawany towar nabędzie z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym. Wnioskodawca, po zakupie towaru, sprzeda go i dostarczy ten towar dalszemu pośrednikowi czy hurtownikowi (kontrahentowi). Kontrahent, po zakupie towaru od Wnioskodawcy, sprzeda towar detalicznie lub sprzeda towar do hurtowni czy do innego podmiotu, który dokona sprzedaży detalicznej. W przypadku sprzedaży dla podmiotów z krajów UE i spoza UE, to Wnioskodawca będzie podmiotem dokonującym dostawy wewnątrzwspólnotowej dla dostaw i sprzedaży dla kontrahenta z kraju UE, a dla sprzedaży dla klienta spoza UE, to Wnioskodawca będzie dokonywał eksportu i wywozu towaru poza terytorium UE. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy istnieje możliwość nabycia i dalszej odsprzedaży ww. wyrobów energetycznych na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym, tj. wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. W opinii organu podatkowego Wnioskodawca jest uprawniony do nabycia, a następnie dalszej odsprzedaży (w tym także w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej i eksportu) wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2711 12, 2711 13, 2711 19 oraz CN 2901, znajdujących się w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (zawierających wliczony podatek w wysokości 0 zł, zgodnie z zasadą jednokrotności opodatkowania akcyzą), nawet w sytuacji, w której to inny podmiot na późniejszym etapie dokona sprzedaży detalicznej. Kryterium umożliwiającym zastosowanie stawki 0 zł w oparciu o art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym jest zatem ich przeznaczenie wyrobów energetycznych do sprzedaży detalicznej. Przy czym pojęcia „przeznaczenia do sprzedaży detalicznej” nie należy ograniczać wyłącznie do sprzedaży od producenta bezpośrednio do finalnego odbiorcy. Przyjęte brzmienie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym nie wyklucza bowiem sprzedaży pośrednikom wyrobów energetycznych, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, w celu dalszej sprzedaży detalicznej.

2. Opodatkowanie preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu CN 3403

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.04.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.4.2020.1.MK Przed 1 listopada 2019 r., jak i później Wnioskodawca dokonywał nabyć na terenie Polski od polskich kontrahentów, preparatów smarowych objętych pozycją – CN 3403. Nabyte preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403 Wnioskodawca dalej odsprzedawał polskim kontrahentom. Względem preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 do 31 października 2019 roku, znajdowała zastosowanie stawka podatku akcyzowego w wysokości 0% i do tego dnia kontrahenci dokonujący zbycia ww. wyrobów na rzecz Wnioskodawcy stosowali stawkę podatku akcyzowego w wysokości 0%. Wnioskodawca posiadał licząc od 1 listopada 2019 roku preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, które zostały nabyte do 31 października 2019 roku. Wnioskodawca nie przekazał informacji do 10 listopada 2019 r. o posiadaniu preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 do właściwego urzędu skarbowego, w stosunku do których obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 6, powstał przed dniem 1 listopada 2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy od 1 listopada 2019 r. sprzedaż na rzecz polskich kontrahentów, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, które do dnia 31 października 2019 roku zostały nabyte od polskich kontrahentów, w przypadku braku złożenia informacji do 10 listopada 2019 roku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o posiadaniu preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 w stosunku do których obowiązek podatkowy, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 6, powstał przed dniem 1 listopada 2019 r. i które przed tym dniem nie znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej należy opodatkować zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 lit c ustawy o podatku akcyzowym, tj. 1180,00 zł/1000 litrów. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca jest pośrednikiem w sprzedaży preparatów smarowych o kodzie CN 3403. Tym samym przyjąć należy, że przedmiotowe preparaty smarowe przed 1 listopada 2019 r. opodatkowane stawką 0 zł przez kontrahentów Wnioskodawcy znajdowały się w sprzedaży hurtowej lub detalicznej – albo u podmiotu który dokonał sprzedaży na rzecz Spółki albo w Spółce. Oznacza to, że w stosunku do Wnioskodawcy nie ma zastosowania przepis art. 19 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tj. Wnioskodawca nie musiał składać informacji o posiadanych preparatach smarowych aby móc nadal stosować w stosunku do nich zerową stawkę akcyzy. Zatem dokonując od 1 listopada 2019 r. sprzedaży do polskich kontrahentów przedmiotowych preparatów smarowych klasyfikowanych do kodu 3403, nabytych uprzednio od kontrahentów na terytorium kraju do 31 października 2019 r., Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ich opodatkowania wg stawki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit c ustawy o podatku akcyzowym.

PROCES LEGISLACYJNY

3. Ułatwienia w stosowaniu zwolnień od podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie zmian w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379). Projekt rozporządzenia przewiduje następujące zmiany polegające na:

  • wyłączeniu obowiązku spełnienia warunku dotyczącego uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzania tych danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu przekracza jednorazowo 200 kg, a nie przekracza jednorazowo 3000 kg;
  • odstąpieniu od warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu tzw. pozostałymi węglowodorami gazowymi na cele opałowe;
  • odstąpieniu od warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru pozostałych węglowodorów gazowych na cele opałowe na dokumentach dostawy;
  • wyłączeniu obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu pozostałe węglowodory gazowe na cele opałowe dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający.
    Warto jednak zauważyć, że w przypadku większości wskazanych ułatwień, konieczne będzie dopełnienie zniesionych czasowo obowiązków w terminie 3 miesięcy od ustania epidemii lub ustania stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 14.03.2020r. Projekt rozporządzenia tutaj.

4. Nowy tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym

Informujemy, iż 23 kwietnia 2020 r., pod poz. 722 pojawił się kolejny tekst jednolity ustawy o podatku akcyzowym.
Dowiedz się więcej z dziennika ustaw.

27 kwietnia 2020