21 – 25 września | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy względem wyrobów akcyzowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.127.2020.2.MK. Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy względem wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 12 21, 2710 12 25 i 2710 19 29. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku akcyzowego, zarejestrowanym na potrzeby akcyzy i podmiotem prowadzącym usługowe składy podatkowe na terenie kraju. Na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca rozważa wystąpienie o rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w zakresie planowanej działalności magazynowania, wprowadzania i wyprowadzania wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 12 21, 2710 12 25 i 2710 19 29 (wyłącznie w odniesieniu do produktów, których mniej niż 90% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210°C i których co najmniej 65% objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250°C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)), o ile wyroby te są przemieszczane luzem (art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/96 WE) tj. zezwolenia w zakresie wyrobów akcyzowych, o którym mowa w pkt 10 wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Po uzyskaniu przedmiotowego zezwolenia Wnioskodawca na zlecenie swoich klientów zamierza prowadzić tzw. magazynowy (usługowy) skład podatkowy, za pośrednictwem którego będzie dokonywać w odniesieniu do wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy ich nabycia wewnątrzwspólnotowego (wprowadzania), magazynowania oraz wyprowadzania do innych składów podatkowych lub podmiotów uprawnionych do zużycia (podmiotów zużywających) przy zastosowaniu zerowej (0 zł) stawki akcyzy. Spółka zamierza dokonywać przemieszczania wyrobów akcyzowych za pośrednictwem składu podatkowego w opakowaniach jednostkowych typu: paleto pojemnik (Mauser) o pojemności ok. 1000 litrów, beczka o pojemności ok. 200 litrów lub kanister o pojemności ok. 20 litrów po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczą tego, czy przemieszczanie wyrobów akcyzowych w wymienionych opakowaniach jednostkowych stanowi przemieszanie tych wyrobów luzem, a tym samym czy będą one objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Organ podatkowy wskazał, że przepis art. 40 ust. 5 ustawy podatku akcyzowym odnosi się do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 12 21, 2710 12 25 oraz 2710 19 29. Nie odnosi się on zatem do m.in. magazynowania tych wyrobów energetycznych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym, w którym zostały one wyprodukowane i rozlane do opakowań typu np.: paleto pojemnik o pojemności 1000 litrów, beczek o pojemności 200 litrów lub kanistrów o pojemności 20 litrów. Oznacza to, że brak jest podstaw aby uniemożliwić wyprowadzenie takich wyrobów energetycznych ze składu podatkowego i przemieścić w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy do innego składu podatkowego.  Tym samym Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 12 21, 2710 12 25 i 2710 19 29, w sytuacji w której wyroby te będą magazynowane, wprowadzane i wyprowadzane do składu podatkowego w opakowaniach jednostkowych typu: paleto pojemnik (Mauser) o pojemności ok. 1000 litrów, beczka o pojemności ok. 200 litrów lub kanister o pojemności ok. 20 litrów.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy kolejne informacje dotyczące projektu ustawy, który zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ustawy przewiduje rozszerzenie przesłanek odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

  1. prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego,
  2. podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu skarbowego pozyskał informację o tym, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych, lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Ponadto projekt ustawy przewiduje rozszerzenie przesłanek cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w przypadku gdy:

  • prowadzenie działalności na podstawie tego zezwolenia powoduje zagrożenie ważnego interesu publicznego;
  • pozyska informację o tym, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych, lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne, oraz wezwie podmiot do zmiany osoby kierującej jego działalnością na osobę, która w ostatnich 3 latach nie kierowała działalnością takiego innego podmiotu, a podmiot nie dokona zmiany w terminie 30 dni od dnia wezwania.

Projekt ustawy przewiduje zmianę, zgodnie z którą właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmawia wydania zezwolenia wyprowadzenia, w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

  1. prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego,
  2. podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację o tym, że osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych, lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, znajduje się obecnie na etapie opracowywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

29 września 2020