Podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Sposób kalkulacji wynagrodzenia, a koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.02.2019 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.666.2018.1.SJ

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ponosi różne wydatki na rzecz podmiotów powiązanych. Wydatki te, podlegają limitowaniu zgodnie z treścią art. 15e ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o PDOP. W ocenie spółki, z uwagi na fakt, że ponoszone wydatki wliczane są do podstawy opodatkowania, a przez to zwiększają wartość przychodu – należy uznać je, za koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Organ interpretacyjny uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jak wskazano, związek poniesionych wydatków ze świadczonymi usługami nie może przejawiać się jedynie w wysokości ustalonego wynagrodzenia. Wydatki muszą mieć bezpośredni wpływ na wytworzenie danego towaru, stanowić niezbędny czynnik do jego wytworzenia.

2.      Zasady kalkulacji limitu o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP, w przypadku prowadzenia zarówno działalności opodatkowanej jak i zwolnionej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.554.2018.1.MM

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka uzyskuje dochody zarówno opodatkowane, jak i zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP – działalność SSE. W celu ustalenia wysokości dochodu zwolnionego od opodatkowania oraz dochodu opodatkowanego, spółka przypisuje koszty uzyskania przychodów do odpowiadającego im źródła przychodów.

Organ podatkowy zaakceptował stanowisko spółki, zgodnie z którym, dla celów kalkulacji limitu o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP tzw. „podatkowej EBITDA” należy uwzględniać przychody i koszty uzyskania przychodów zarówno z działalności zwolnionej z opodatkowania (na podstawie zwolnienia strefowego) jak i działalności opodatkowanej. Jak wskazano, nie ma bowiem powodów, aby sposób kalkulacji dla podmiotów prowadzących działalność SSE, odbiegał obowiązującego dla innych podmiotów.

PROCES LEGISLACYJNY

Ministerstwo Finansów rozpoczęło 25.02.2019 r. otwarte konsultacje podatkowe dotyczące struktury logicznej informacji o cenach transferowych, składanej na podstawie art. 11t ustawy o PDOP albo art. 23zf ustawy o PDOF. Termin przesyłania opinii, wniosków i uwag w tej materii upływa 04.03.2019 r.

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-struktura-logiczna-informacji-o-cenach-transferowych

1 marca 2019

Powiązane specjalizacje: