Tax&Roll | nowości w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 129

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Sankcja VAT

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15.04.2021 r. w sprawie Grupa Warzywna Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, C-935/19.

Sprawa dotyczyła polskiej spółki, która niesłusznie odliczyła podatek naliczony z faktury za nabycie nieruchomości (strony błędnie przyjęły, że sprzedaż była opodatkowana, podczas gdy powinny zastosować zwolnienie). Spółka złożyła korektę po kontroli podatkowej. Organ podatkowy nałożył dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości 20% – na podstawie art. 112b ust. 2 ustawy o VAT.

TSUE stwierdził niezgodność z unijną dyrektywą przepisów krajowych, które nakładają na podatnika sankcję wynoszącą 20% kwoty zawyżenia zwrotu VAT nienależnie żądanej, zarówno w sytuacji, w której nieprawidłowość wynika z błędu w ocenie co do podlegania dostawy opodatkowaniu, który to błąd cechuje brak przesłanek wskazujących na oszustwo i uszczuplenia wpływów do skarbu państwa, jak i w sytuacji, w której nie występują takie szczególne okoliczności.

W kontekście sankcji ustanowionej w art. 112b ust. 2 ustawy o VAT Trybunał wskazał, że sposób jej ustalania, stosowany automatycznie, nie daje organom możliwości jej zindywidualizowania w celu zapewnienia, by nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji wspomnianych wyżej celów.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239884&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3251957

 

Przywrócenie zarejestrowania podatnika VAT

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 17.03.2021 r., sygn. akt I SA/Łd 633/20

W przypadku powzięcia przez organ informacji, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą działa z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, organ z urzędu dokonuje wykreślenia takiego podmiotu z rejestru VAT, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie podatnika.

Przywrócenie zarejestrowania podmiotu jako czynnego podatnika VAT bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego następuje, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem wykorzystania banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi albo jeżeli wyjdą na jaw inne dowody lub okoliczności, wskazujące na brak takiego zamiaru.

WSA podkreślił, że ciężar udowodnienia braku zamiaru wykorzystania działalności banków do celów związanych z wyłudzeniami spoczywa na podatniku, który składając wniosek o przywrócenie zarejestrowania musi udowodnić, że działania dokonywane przez niego w ramach prowadzonej działalności pozostają w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

26 kwietnia 2021

Powiązane specjalizacje: