Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w związku z zaciąganiem kredytów lub pożyczek w walucie obcej wpływają na wysokość kosztów finansowania dłużnego | ECDP Group

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (znak: 0114-KDIP2-2.4010.54.2018.1.AM) wydał interpretację indywidualną (24.04.2018 r.) dotyczącą różnic kursowych powstających w związku z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w postaci kredytów lub pożyczek w walutach obcych.

W przypadku zaciągania pożyczek lub kredytów w walucie obcej, podatnik musi liczyć się z ryzykiem związanym ze zmianą wartości waluty w czasie. Zmiana wartości waluty w czasie powoduje bowiem, że spłata zobowiązań związanych z zaciągniętą pożyczką lub kredytem (odsetki, premie, prowizje itp.), prowadzi do powstania dodatnich lub ujemnych różnic kursowych. W zależności od tego czy kurs waluty wzrasta, czy też maleje, powstają odpowiednio ujemne lub dodatnie różnice kursowe.

W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że różnice kursowe jakie mogą powstać w związku z opisaną powyżej sytuacją, mieszczą się w definicji kosztów finansowania dłużnego, zawartej w art. 15c ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozpoznane i zrealizowane różnice kursowe związane z zaciągniętą pożyczą lub kredytem w walucie obcej powinny zatem korygować koszty finansowania dłużnego.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

 

12 września 2018