24 – 28 sierpnia | aktualności w podatkach od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Brak opodatkowania pożyczki odnawialnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.08.2020 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.134.2020.2.MZ

Wnioskodawca zawarł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umowę pożyczki odnawianej z spółką będącą podmiotem powiązanym (zwanym dalej: „Pożyczkobiorcą”). W ramach tej umowy Wnioskodawca zobowiązał się udzielić Pożyczkobiorcy pożyczki odnawialnej w maksymalnej wysokości do określonej kwoty. Pożyczka odnawialna była i będzie udostępniana Pożyczkobiorcy poprzez wypłatę środków po złożeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniego wniosku o wypłatę, z zastrzeżeniem, że w żadnym czasie suma wszystkich pozostających do spłaty kwot pożyczki odnawialnej nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Zawarta umowa pożyczki odnawialnej ma charakter odpłatny.. Wysokość oprocentowania została ustalona na warunkach rynkowych. W interpretacji indywidualnej z 24 sierpnia 2020 r. Znak: 0114-KDIP4-3.4012.314.2020.2.MP, wydanej dla Wnioskodawcy i Pożyczkobiorcy w zakresie podatku od towarów i usług, organ, podzielił ich stanowisko, że „(…) Pożyczka odnawialna, o której mowa w przedstawionym opisie stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, stanowiła i będzie stanowić świadczenie usług w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, objęte jednocześnie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT. (…) skoro – jak wyżej wskazano – usługa udzielania przez Pożyczkodawcę Pożyczki odnawialnej na rzecz Pożyczkobiorcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to z uwagi na fakt, że przedmiotowa usługa mieści się w zakresie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy o VAT jako wymieniona wprost w tym przepisie, to ww. czynność będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu. (…).”

W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy pożyczka odnawialna, która była i będzie udostępniana Pożyczkobiorcy poprzez wypłatę środków po złożeniu przez Pożyczkobiorcę odpowiedniego wniosku o wypłatę nie podlegała i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy uznał, że skoro odnawialna pożyczka pieniężna jaką Pożyczkobiorca otrzymał i będzie otrzymywał od Wnioskodawcy, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o VAT, to w analizowanej sprawie będzie miał zastosowanie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Pożyczkobiorcy, z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy pożyczki, nie ciąży i nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

1 września 2020