25 maja – 29 maja | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie akcyzą produktów w aerozolu o pojemności netto puszek 400 ml lub 500 ml

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.74.2020.1.JS
Opodatkowanie akcyzą produktów w aerozolu o pojemności netto puszek 400 ml lub 500 ml będących przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Wnioskodawca zamierza nabywać w krajach Unii Europejskiej poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy różne rodzaje produktów w aerozolu o pojemności jednostkowej netto puszek 400 ml lub 500 ml. Produkty te będą przeznaczone do sprzedaży detalicznej na terenie kraju. Aerozole zawierają w swojej objętości preparat będący środkiem chemicznym klasyfikowanym do jednego z kodów CN: 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 10, 3403 99 10 oraz sprężony gaz pędny klasyfikowany do kodu CN 2711, którego jedynym zadaniem jest wypchnięcie preparatu z puszki w wyniku fizycznego działania ciśnienia i który nie służy do celów opałowych, napędowych oraz nie jest dodatkiem lub domieszką w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Nabywane wyroby gotowe klasyfikowane są jako wyroby oznaczone kodem CN 3403. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów o kodzie CN 3403. Zdaniem organu podatkowego podstawą opodatkowania przedmiotowych produktów w jednostkowych puszkach aerozolowych, które w całości jako wyrób gotowy klasyfikowane są do kodu CN 3403 będzie całkowita ilość wyrobu gotowego zawierającego zarówno preparat smarowy, jak i gaz, co do zasady określana przez producenta wyrobu gotowego jako pojemność jednostkowa (netto) puszki. Dla przedmiotowych wyrobów energetycznych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, sklasyfikowanych w całości do kodu CN 3403, poprawne jest bowiem przyjęcie jako podstawy opodatkowania całkowitej ilości tego wyrobu. W niniejszej sprawie, podstawa opodatkowania odpowiada zatem wskazanej pojemności netto (puszki jednostkowej 400 ml lub 500 ml), wyrobu oznaczonego CN 3403 nabywanego wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę. Tym samym do wyliczenia należnej akcyzy niewłaściwe byłoby przyjęcie jako podstawy opodatkowania wyłącznie ilości preparatu smarowego CN 3403 19 80, 3403 91 00, 3403 99 10 wchodzącego w skład gotowego wyrobu oznaczonego kodem CN 3403, z pominięciem ilości gazu.

2. Warunki uzyskania pozwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez operatora logistycznego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.41.2020.2.JS. Wnioskodawca prowadzi działalność związaną z usługami w zakresie operatora logistycznego i obsługuje między innymi magazyny wysokiego składowania. Jako operator logistyczny Wnioskodawca chce wystąpić o pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Działalność ta będzie polegała na magazynowaniu, przeładowywaniu, przepakowywaniu wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym. Wnioskodawca nie jest producentem wyrobów akcyzowych i nie będzie prowadził w składzie podatkowym działalności polegającej na produkcji wyrobów akcyzowych. Działalność w składzie podatkowym będzie dotyczyć wyłącznie wyrobów alkoholowych. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia wymogów jakie należy spełnić aby uzyskać pozwolenie na prowadzenie składu podatkowego jako operator logistyczny. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca jako operator logistyczny powinien spełniać warunki wymienione w art. 48 ust. 1 oraz ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym, a także spełniać przy tym definicję operatora logistycznego, o której mowa w art. 48 ust. 4b ustawy o podatku akcyzowym. W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 4a ustawy o podatku akcyzowym, warunkiem wydania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego jest złożenie przez operatora logistycznego oświadczenia, że minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności operatora logistycznego będzie osiągać w roku kalendarzowym minimalne poziomy określone w ust. 4a. W przypadku gdy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest wydawane w trakcie roku kalendarzowego, minimalną wartość rynkową oblicza się proporcjonalnie do liczby pozostałych, kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. Za operatora logistycznego uznaje się podmiot prowadzący działalność polegającą na kompleksowej obsłudze innych podmiotów w zakresie magazynowania, przeładowywania, przewozu i konfekcjonowania towarów należących do obsługiwanych podmiotów. Skoro zatem przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy są wyroby akcyzowe w postaci napojów alkoholowych wyprodukowanych w innym składzie podatkowym, to w celu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na ich magazynowaniu lub przeładowywaniu, minimalna wartość rynkowa wszystkich towarów będących przedmiotem działalności (wliczając wartość ww. napojów alkoholowych) w jednym miejscu ich magazynowania w tym składzie podatkowym winna wynosić 50 mln zł.

1 czerwca 2020