27 – 31 lipca | nowości w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE
PDOP

1. Moment powstania przychodu z tytułu odpłatnej pożyczki papierów wartościowych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3.03.2020 r., sygn. akt: II FSK 783/18. Sprawa dotyczyła pożyczki (przeniesienia własności) określonej liczby akcji. W czasie trwania umowy, podmiot na którego przeniesiona została własność akcji jako właściciel, miał prawo korzystania z tych akcji w pełnym zakresie (dotyczyło to m.in. możliwości wykonania praw głosu z akcji będących przedmiotem umowy, możliwości umorzenia tych akcji lub uzyskania dywidendy lub część majątku likwidacyjnego, jeżeli zostanie podjęta przez akcjonariuszy taka decyzja). Z tytułu umowy „pożyczkodawcy” przysługiwało wynagrodzenie pieniężne. Jednym z elementów umowy było zobowiązanie „pożyczkobiorcy” do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby takich samych akcji w terminie wynikającym z umowy. NSA stwierdził, że akcja jako papier wartościowy zdematerializowany nie może być przedmiotem umowy pożyczki w rozumieniu art. 720 k.c., ale może być przedmiotem umowy nienazwanej zawartej w oparciu o zasadę swobody umów (art. 353[1] k.c. w związku z art. 720 § 1 k.c.) jako przedmiot umowy o korzystanie z papieru wartościowego (usługa finansowa). W takim przypadku przychód z korzystania z tej usługi powstanie zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o PDOP na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

2. Moment ujęcia zbiorczej faktury korygującej z tytułu udzielonego rabatu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.07.2020 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.201.2020.2.MF.Podatnik prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych na terenie Polski. Odbiorcami produktów sprzedawanych przez podatnika są hurtownie medyczne, które dokonują dalszej odsprzedaży produktów nabytych od podatnika. Hurtownie odsprzedając wyroby medyczne zakupione od Spółki, mają możliwość udzielenia swoim kontrahentom rabatów. Hurtownia i Spółka uzgodniły, że rabat, jaki Spółka udzieli danej hurtowni, będzie przyznawany w takiej samej wysokości i będzie dotyczył tych samych produktów, co rabat udzielony przez hurtownię kontrahentom. Tym samym, całość rabatu udzielonego przez hurtownię kontrahentom, będzie finansowana przez podatnika poprzez zmniejszenie wartości jego obrotu realizowanego z hurtownią. Rabat będzie dotyczył określonego wyrobu medycznego i będzie odnosił się do ustalonego okresu np. miesiąca lub kwartału. Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP, podatnik powinien dokonać korekty przychodów w okresie rozliczeniowym, w którym wystawi zbiorczą fakturę korygującą w związku z udzieleniem rabatu hurtowni. Wynika to z faktu, że przyczyną korekty jest udzielony rabat, tj. korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką. W konsekwencji, rozliczenie zbiorczej faktury korygującej powinno nastąpić „na bieżąco”.

3. Skutki podatkowe zmiany formy prawnej podmiotu w wyniku przekształcenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.07.2020 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.215.2020.2.AW. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Celem poprawy kondycji finansowej i organizacyjnej swojej działalności – planuje podjęcie działań, mających na celu redukcje kosztów związanych z funkcjonowaniem, m.in. uproszczenie procesów wewnętrznych, usprawnienie zarządzania podmiotem. W konsekwencji, planuje przekształcenie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółki przekształcanej będzie kontynuowana przez spółkę przekształconą. Zdaniem podatnika, planowane przekształcenie będzie neutralne podatkowo zarówno dla spółki przekształcanej (spółka akcyjna), jak i Spółki przekształconej (sp. z o.o.). Organ zgodził się z podatnikiem, że ani po stronie spółki z o.o., ani po stronie spółki akcyjnej nie wystąpi obowiązek rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wskutek przekształcenia, majątek spółki akcyjnej stanie się majątkiem spółki z o.o. i nie będą osiągane żadne korzyści (przysporzenia) w związku z planowanym przekształceniem, co oznacza brak przychodu dla tych spółek.

PDOF

4. Obowiązki płatnika w związku z zatrudnieniem obywatela Ukrainy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.07.2020 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.473.2020.2.AC. Podatnik zamierza zatrudniać obywateli Ukrainy na podstawie umów o świadczenie usług (umów zlecenia). Zleceniobiorcy będą świadczyć swoje usługi na terenie Polski. W ciągu roku podatkowego zleceniobiorcy będą przebywać na terenie Polski w zależności od okoliczności dotyczących konkretnego zleceniobiorcy, zarówno powyżej jak i poniżej 183 dni. Podatnik zamierza zwracać się z prośbą do zleceniobiorców o określenie ich rezydencji podatkowej w formie jednoznacznych oświadczeń. Oświadczenia będą składane dobrowolnie i mają wskazywać, gdzie mieści się centrum interesów życiowych zleceniobiorcy. Zleceniobiorcy nie prowadzą działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika, w przypadku gdy zleceniobiorca złoży oświadczenie, że jego centrum interesów życiowych mieści się w Polsce, od początku współpracy powinien traktować go jako rezydenta podatkowego Polski dla potrzeb podatkowych, a w związku z tym obliczać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Z kolei, gdy zleceniobiorca złoży oświadczenie z którego wynika, że jego centrum interesów życiowych nie znajduje się Polsce lub nie złoży żadnego oświadczenia, podatnik winien traktować go jako nierezydenta i obliczać podatek dochodowy według zryczałtowanej stawki wynoszącej 20%. Niezależnie od okoliczności czy Zleceniobiorca jest rezydentem podatkowym Polski, czy też nie – w związku z zatrudnieniem na podstawie umów zlecenia (świadczenia usług) – obywateli innych państw – to na podatniku spoczywają obowiązki płatnika, tj. obowiązki w zakresie obliczenia, pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego:

  • zaliczek na podatek dochodowy – jeżeli zleceniobiorca jest rezydentem podatkowym Polski na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF, lub
  • zryczałtowanego podatku dochodowego – jeżeli zleceniobiorca nie jest rezydentem podatkowym Polski, co wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF.

Organ uznał stanowiska podatnika za prawidłowe.

5 sierpnia 2020