Przychód z kar umownych za nieterminowy odbiór towarów | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę, na na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 08.11.2016 r. znak: 2461-IBPB-1-2.4510.793.2016.2.MM, w której wskazano, że przychód z tytułu otrzymanych kar umownych za nieterminowy odbiór zamówionego towaru, udokumentowanych notą obciążeniową,  należy rozpoznać zgodnie z art.12 ust.3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP). W myśl tego przepisu w przypadkach innych niż świadczenie usług, wydanie towarów oraz zbycie praw majątkowych, za dzień powstania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty, zatem w tym również otrzymania pieniędzy z tytułu kary umownej. Przychód wynikający z noty obciążeniowej wystawionej na skutek nieterminowego odbioru zamówionego towaru powstaje w dacie otrzymania kary umownej, tj. z chwilą faktycznego wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub w momencie wpłaty gotówki do kasy. Samo wystawienie noty obciążeniowej nie skutkuje jeszcze powstaniem przychodu podatkowego.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków – biuro@ecddp.pl  

 

21 listopada 2016