Aktualności w podatkach – VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług zakupionych przy użyciu kart flotowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.09.2019 r., znak 0112-KDIL1-1.4012.258.2019.1.MW

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę ze spółką (zwaną dalej Dostawcą) w sprawie nabywania paliwa przy użyciu kart flotowych w sieciach różnych sprzedawców koncernu paliwowego (zwanych dalej Sprzedawcami). Karty paliwowe umożliwiają bezgotówkowe rozliczenia z tytułu nabywanych od Sprzedawców paliw (płatność dokonywana jest przelewem zamiast gotówką). Karty stanowią własność Sprzedawców. Na podstawie umowy stron karty zostały Wnioskodawcy wydane za pośrednictwem Dostawcy, w celu dokonywania zakupów paliw z oferty Koncernu.

Z umowy wynika, że:

 1. dostawca negocjuje warunki współpracy ze Sprzedawcami w zakresie rodzaju towarów i usług, które mogą być nabywane przy użyciu kart flotowych, jak również negocjuje ich ceny sprzedaży przez Sprzedawców;
 2. zasady współpracy pomiędzy Dostawcą a posiadaczem karty uzgadniane są niezależnie od umowy Dostawcy ze Sprzedawcami;
 3. ceny towarów stosowane przez Dostawcę wobec posiadaczy kart różnią się od cen stosowanych przez Sprzedawców dla Dostawcy;
 4. ceny towarów na stacjach paliw dla różnych posiadaczy kart różnią się w zależności od rabatu przyznanego przez Dostawcę;
 5. zakup towarów i usług na stacjach paliw zdeterminowany jest wyborem karty paliwowej przez posiadacza karty;
 6. liczba transakcji, które mogą zostać dokonane w ciągu doby na stacji paliw przez posiadacza karty jest ograniczona przez Dostawcę (jest ustanowiony limit takich transakcji);
 7. Dostawca ma możliwość niedopuszczenia do sprzedaży towaru lub świadczenia usług przez Sprzedawców poprzez zablokowanie karty;
 8. Dostawca a nie Sprzedawcy posiada dane dotyczące posiadaczy kart i dokonywanych przez nich transakcji;
 9. Dostawca a nie Sprzedawcy przyjmuje reklamacje dotyczące zawartych transakcji, a w przypadku wad nabytych towarów pośredniczy w załatwianiu reklamacji;
 10. Dostawca posiada koncesję na obrót paliwami;
 11. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, podobnie jak Sprzedawcy oraz Dostawca.

Transakcja przy użyciu kart flotowych jest tzw. transakcją łańcuchową, w której Dostawca nabywa paliwa od Sprzedawców, a następnie odsprzedaje je posiadaczom kart paliwowych.

Organ podatkowy uznał, że w ramach schematu współpracy pomiędzy stronami z wykorzystaniem ww. kart flotowych, będzie dochodziło do sprzedaży towarów/usług przez Sprzedawcę a następnie odprzedaży tych towarów i usług przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy opodatkowanej według właściwych stawek podatku VAT dla danego przedmiotu sprzedaży. Zatem czynności dokonywane pomiędzy Dostawcą a Wnioskodawcą będą stanowiły odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, które w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w zw. z art. 7 ust. 8 i art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, opodatkowane są właściwą stawką VAT dla danego przedmiotu sprzedaży.

2.      Powstanie obowiązku podatkowego przy sprzedaży licencji czasowych i bezterminowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.09.2019 r., znak 0113-KDIPT1-2.4012.323.2019.1.SM

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługę udzielania licencji na oprogramowanie komputerowe. Licencja będzie udzielana jednorazowo na czas nieokreślony albo określony w momencie podpisania umowy. Udzielenie licencji nie będzie warunkowane płatnością. Wydanie kluczy licencyjnych i oprogramowania będzie następować bezpośrednio po podpisaniu umowy. W umowie z klientem nie określa się jaki moment strony uznają za wykonanie usługi. Płatność należności licencyjnej będzie odbywać się okresowo, zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie. Strony ustalają, że wynagrodzenie rozliczane będzie w ustalonych w umowie, równych okresach rozliczeniowych.

W opinii organu podatkowego obowiązek podatkowy dla sprzedaży licencji czasowych jak i bezterminowych będzie powstawał na zasadach ogólnych, określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi. W niniejszej sprawie wykonanie usługi będzie następować w momencie udzielenia licencji, tj. w dniu podpisania umowy licencyjnej w odniesieniu do całości ceny. W tym bowiem momencie będzie spełniona istota usługi – przekazanie prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego na rzecz licencjobiorcy.

3.      Prawo do zastosowania stawki 0% w eksporcie towarów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 06.09.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.226.2019.2.JS

Spółka sprzedała środki chemii gospodarczej nabywcy z siedzibą w Portugalii będącemu podatnikiem VAT w Portugalii. Nabywca nie jest zarejestrowany dla transakcji VAT na terytorium Polski. Następnie nabywca dokonał odsprzedaży ww. produktów na rzecz kontrahenta mającego siedzibę poza terytorium UE. Produkt został wysłany z terytorium Polski, z zakładu Spółki, bezpośrednio do odbiorcy spoza terytorium UE. Dostawa produktów pomiędzy Spółką a nabywcą nastąpiła na warunkach Incoterms 2010 FCA. Ryzyko przeszło na nabywcę z chwilą przekazania produktów przewoźnikowi, który zapakował je do kontenerów i przetransportował do odbiorcy. Numery kontenerów zostały wykazane na fakturze sprzedaży wystawionej przez Spółkę na nabywcę, na listach przewozowych oraz w dokumencie IE-599 potwierdzającym wywóz produktów poza terytorium UE. Na dokumentach eksportowych jako eksporter widnieje nabywca. Na dokumentach są ponadto nazwa produktu, waga oraz numer faktury Spółki i jej numer NIP. Transport organizował nabywca. Spółka organizowała natomiast odprawę celną. Po dokonaniu formalności celnych Spółka otrzymała dokument potwierdzający wywóz produktu poza terytorium UE (papierowy wydruk komunikatu IE-599).

Organ podatkowy uznał, że posiadane przez Spółkę dokumenty, w szczególności dokument IE-599 potwierdzający wywóz towaru w kontenerach poza terytorium Wspólnoty będą łącznie potwierdzać fakt wywozu towarów poza terytorium UE oraz będzie z nich wynikać tożsamość towarów sprzedanych nabywcy i wywiezionych poza terytorium UE. Tym samym Spółka na podstawie art. 2 pkt 8 lit. b oraz art. 41 ust. 4 w zw. z ust. 11 ustawy o VAT będzie miała prawo do opodatkowania sprzedaży na rzecz nabywcy stawką podatku w wysokości 0% z tytułu eksportu pośredniego.

13 września 2019