Aktualności w podatku VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Sposób określenia podstawy opodatkowania z tytułu nabycia przez klientów towarów w zamian za wydany nieodpłatnie bon różnego przeznaczenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.09.2019 r., znak 0114-KDIP1-3.4012.297.2019.1.JG

Spółka jest organizatorem sieci sklepów, prowadzonych przez agentów w imieniu i na rzecz Spółki, jak również działających na zasadzie franczyzy. Spółka rozważa możliwość rozszerzenia działalności, poprzez otwarcie nowych sklepów, których właścicielem będzie sama Spółka. W ramach akcji promocyjnych prowadzonych przez Spółkę planowana jest emisja i nieodpłatne wydaniu klientom bonów różnego przeznaczenia o określonej wartości nominalnej (dalej: Bony MPV). Bony MPV będą wydawane we wszystkich rodzajach sklepów należących do sieci. Wydanie bonów zostanie zawsze dokonane w imieniu Spółki. Realizacja bonów MPV będzie możliwa we wszystkich Sklepach należących do sieci. Zakupy dokonywane z wykorzystaniem Bonów MPV mogą dotyczyć całego asortymentu sklepów (z wyłączeniem towarów ściśle wymienionych w regulaminie akcji promocyjnej) lub jedynie wybranych produktów. Wątpliwości Spółki budziła kwestia podstawy opodatkowania w związku z realizacją bonów MPV.

Organ podatkowy wskazał, że w sytuacji, gdy wartość wydanego nieodpłatnie, wykorzystywanego przez klienta Bonu MPV będzie wyższa lub równa sumie dokonywanych zakupów, transakcja taka będzie stanowiła zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatną dostawę towarów, która będzie opodatkowana podatkiem VAT w momencie wykorzystania Bonu MPV na zasadach określonych w art. 29a ust. 1c w związku z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT, tj. podstawą opodatkowania w sytuacji nieodpłatnej dostawy towarów będzie cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt ich wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Tym samym, w przedmiotowej sprawie podstawą opodatkowania będzie cena, za jaką towary wydawane klientowi w zamian za Bon MPV zostały nabyte przez Spółkę. Natomiast w sytuacji, kiedy wartość Bonu MPV wydanego nieodpłatnie będzie niższa niż suma dokonanych zakupów przez klientów podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota faktycznie uiszczona przez klienta za pomocą innych środków płatniczych pomniejszona o wartość podatku. Ponadto, biorąc pod uwagę, że posiadacz bonu będzie mógł nabywać towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, kwota ww. dopłaty powinna zostać alokowana proporcjonalnie do wartości tych towarów, a tym samym proporcjonalnie do poszczególnych stawek podatku VAT.

2.      Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie usług od polskich podatników, które służą sprzedaży opodatkowanej w Belgii

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.09.2019 r., znak 0112-KDIL1-3.4012.414.2019.1.KS

Spółka podpisała z belgijskim klientem umowę na zaprojektowanie, wyposażenie w stosowne urządzenia i budowę jednostki produkcji wodoru nowej generacji na terenie Belgii. Spółka jest zobowiązana zapewnić kompleksową obsługę w zakresie inżynierii, zamówień i budownictwa. W związku z realizacją projektu, Spółka planuje nabycie usług od polskich podatników VAT. Nabywane usługi będą dotyczyć w szczególności usług montażu zaworu absorpcji zmiennociśnieniowej oraz reformera i obejmują/będą obejmować m.in.: wykonanie prac inżynieryjnych i przygotowanie dokumentacji z nimi związanej, spawanie kotew, malowanie elementów instalacji, konserwację elementów instalacji polegającą np. na osłanianiu azotem, montaż, w tym montaż próbny części instalacji, pakowanie i oznakowanie materiału do transportu. Usługi te będą wykonywane na majątku ruchomym i będą wykonywane na rzecz Spółki na terytorium Polski.

W opinii organu podatkowego Spółce – na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT – będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług od polskich podatników wykorzystywanych do działalności opodatkowanej na terytorium Belgii, ponieważ gdyby czynności te wykonywane były na terytorium kraju podatek ten podlegałby odliczeniu, ponadto Spółka posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z czynnościami opodatkowanymi na terytorium Belgii.

3.      Opodatkowanie bonusu pieniężnego stanowiącego formę premii pieniężnej wypłacanego na rzecz najemcy oraz prawo do odliczenia podatku VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.09.2019 r., znak 0114-KDIP4.4012.556.2019.1.EK

Spółka planuje zawrzeć z najemcą umowę najmu powierzchni magazynowej oraz biurowej. W celu zachęcenia najemcy do zawarcia umowy Spółka zobowiązuje się zapłacić najemcy bonus pieniężny. Kwota bonusu pieniężnego należna jest najemcy za sam fakt przystąpienia do umowy najmu oraz za ewentualne powiększenie powierzchni przedmiotu najmu o dodatkową powierzchnię. Wypłata bonusu zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez najemcę dla Spółki w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia okresu najmu.

Organ podatkowy uznał, że zachowanie najemcy, który w zamian za bonus zobowiązuje się do zawarcia umowy najmu, uznać należy za usługę świadczoną odpłatnie i w związku z tym podlegającą opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w otrzymanej fakturze, ponieważ nabyta usługa będzie wykorzystywana przez Spółkę, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, związanych ze świadczeniem usług najmu.

4.      Dostawa nieruchomości w części zabudowanej ,,starym” budynkiem, w części zabudowanej ,,nowymi” budynkami

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.09.2019 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.415.2019.1.MR

Gmina zamierza sprzedać na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę, którą wydzierżawiła z przeznaczeniem na prowadzenie placówki przedszkolnej. Nieruchomość pozostaje w dzierżawie nieprzerwanie od dnia 1 września 2009 r. Na działce znajduje się „stary” budynek, wybudowany prawdopodobnie w latach 40-tych ubiegłego wieku, stanowiący własność Gminy. Za zgodą Gminy dzierżawca od 2009 r. poczynił w tym budynku nakłady. Przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości strony nie będą rozliczać nakładów poniesionych na remont „starego” budynku. Ponadto na przedmiotowej działce, za zgodą Gminy, dzierżawca będący przedsiębiorcą prowadzącym działalność jako przedszkole publiczne zbudował 2 budynki oświaty. Budynki te, są „nowymi” budynkami wybudowanymi w całości ze środków własnych dzierżawcy.

Organ podatkowy uznał, że odniesieniu do sprzedaży ,,starego” budynku doszło już do pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Jednocześnie od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Na powyższe pozostają bez wpływu nakłady ponoszone przez dzierżawcę na remont ,,starego” budynku, bowiem nie zostaną one rozliczone między Gminą a dzierżawcą przed dokonaniem sprzedaży, a więc nie będą przedmiotem zbycia. Tym samym w odniesieniu do dostawy ,,starego” budynku spełnione będą przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Również zbycie gruntu, na którym posadowiony jest ww. ,,stary” budynek, będzie korzystało ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o VAT. Z kolei dostawa części nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, który na własny koszt wybudował na tej nieruchomości ,,nowe” budynki i nie nastąpi rozliczenie nakładów pomiędzy stronami transakcji sprzedaży, stanowić będzie czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, która nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku. Zatem, sprzedaż tej części gruntu będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej w wysokości 23%.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Zmiana wzorów deklaracji VAT

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – nr z wykazu 1032

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług:          VAT-7 (20), VAT-7K (14), VAT-8 (10) oraz VAT-9M (9) oraz objaśnień dla deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Do wzorów deklaracji VAT-7 (19) i VAT-7K (13) wprowadzono następujące zmiany:

  1. W części C Rozliczenie podatku należnego w  wierszu 19 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”,
  2. W bloku F Informacje dodatkowe wprowadzono  nowy  znacznik z  opisem „Podatnik  wystawił  w  okresie  rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy.”

Do wzoru deklaracji VAT-8(9) wprowadzono następujące zmiany:

  1. W części C Rozliczenie podatku należnego w pozycji 21 zmieniono  opis  na  następujący „Kwota    podatku    od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

Projekt przewiduje, że nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (14), VAT-8 oraz VAT-9M wraz z objaśnieniami będą stosowane, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r., natomiast nowy wzór deklaracji VAT-7K, będzie stosowany począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.

Projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

4 października 2019