Ceny transferowe – kolejne publikacje MF | ECDP Group

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne publikacje w temacie cen transferowych

Nowe rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową już obowiązują

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2019 roku opublikowano rozporządzenia z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie PDOP (Dz. U. poz. 600) oraz PDOF (Dz. U. poz. 599).

Tak jak wspominaliśmy w newsletterze z dnia 18 marca 2019 roku, wydanie nowych rozporządzeń nie jest związane z dokonaniem przeglądu i aktualizacji listy terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartej w obecnie obowiązujących rozporządzeniach – wiąże się tylko i wyłącznie z przesunięciem dotychczasowego art. 9a ust. 6 do art. 11j ust. 2 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 25a ust. 6 do art. 23v ust. 2 ustawy o PDOF.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/600

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/599

W wykazie prac legislacyjnych RM pojawiła się nowa ustawa kompleksowo regulująca wszystkie procedury w zakresie CT (APA/uproszczona APA/DRM/MAP/Konwencja Arbitrażowa) – ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Projektowana ustawa przewiduje m.in.:

 • uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania poprzez skupienie istniejących, dostępnych już środków w ramach jednego aktu prawnego, by uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach,
 • wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
 • przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych, zawartych dotychczas w dziale IIA Ordynacji podatkowej,
 • wprowadzenie uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych,
 • ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych.

Zgodnie z informacjami Rządowego Centrum Legislacji, od 22 marca 2019 roku projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania. Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał 2019 roku.

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r9823740421551,Projekt-ustawy-o-rozstrzyganiu-sporow-dotyczacych-podwojnego-opodatkowania-oraz-.html

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385

Rekomendacje V Forum Cen Transferowych

Dnia 20 marca 2019 roku opublikowano rekomendacje V Forum Cen Transferowych, które odbyło się dnia 12 marca 2019 roku. Rekomendacje określono dla dwóch poniższych obszarów:

 • hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody,
 • weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury.

Rekomendacje dotyczące hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody zawierają w swym zakresie:

 • wyszczególnienie metod weryfikacji cen transferowych
 • opis hierarchii metod weryfikacji cen transferowych
 • wskazanie metod weryfikacji cen transferowych w przypadku braku obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych
 • wskazanie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najbardziej odpowiedniej metody do weryfikacji rynkowego charakteru transakcji

Rekomendacje dotyczące weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury zawierają w swym zakresie:

 • warunki uznania transakcji kontrolowanej za refakturę
 • opis wyboru metody weryfikacji cen transferowych
 • sposób dokumentowania procesu wyboru metody w dokumentacji cen transferowych
 • opis kluczy alokacji
 • propozycje zmian legislacyjnych

Niniejsze dokumenty opracowano dla stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 roku, stąd rekomendacje Grupy Roboczej znajdują zastosowanie do dochodów z transakcji uzyskanych po dniu 1 stycznia 2019 roku.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w zakresie dwóch powyższych opracowań, stanowiących przedmiot prac Forum Cen Transferowych – potrwają one do 12 kwietnia 2019 roku.

https://www.podatki.gov.pl/media/4507/rekomendacje_fct_dot_metod_weryfikacji.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/4508/rekomendacje_fct_dot_refaktury.pdf

3 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: