Ceny transferowe – najnowsze wyjaśnienia MF | ECDP Group

Najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w obszarze cen transferowych

Z początkiem 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało szereg wyjaśnień w zakresie cen transferowych, dotyczących kwestii w związku z którymi pojawiały się wątpliwości u podatników. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje z nich wynikające.

Jak ująć korekty cen transferowych wystawionych w 2019 r., które dotyczą transakcji/ zdarzeń realizowanych w 2018 r.?

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 roku, które dotyczą transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 roku, powinny być ujmowane w księgach podatkowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 roku. Nowo wprowadzone przepisy dotyczące ujmowania korekt cen transferowych „wstecz” znajdą zastosowanie do korekt cen transferowych dotyczących transakcji kontrolowanych realizowanych po 1 stycznia 2019 roku.

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/ujmowanie-korekt-cen-transferowych-wystawionych-w-2019-r-a-dotyczacych-transakcji-lub-innych-zdarzen-realizowanych-w-2018-r/

Wyjaśnienia w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) za rok 2018

W związku z uchyleniem od 1 stycznia 2019 roku przepisu art. 82 §1a Ordynacji podatkowej, który zwalnia z obowiązku składania ORD-U podatników, zobowiązanych do składania uproszczonych sprawozdań CIT/TP i PIT/TP, Ministerstwo Finansów podkreśliło, że zarówno CIT/TP i PIT/TP, jak również ORD-U, składane są za rok podatkowy, w związku z tym obowiązki z nimi związane powinny być interpretowane zgodnie z zasadą roczności. W rezultacie, do określania obowiązku w zakresie składania ORD-U, jak również mogących mieć zastosowanie zwolnień z tego obowiązku, powinny mieć zastosowanie przepisy obowiązujące w roku podatkowym, za który ta informacja jest składana.

Podatnicy obowiązani do złożenia CIT/TP lub PIT/TP za 2018 rok objęci są zwolnieniem z obowiązku składania za ten sam okres ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 §1a Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 roku wywołuje skutek w odniesieniu do ORD-U składanej dopiero za 2019 rok.

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/wyjasnienia-w-zakresie-skladania-ord-u-za-rok-2018/

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 27048 w sprawie przepisów zawartych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W niniejszej interpelacji poselskiej skierowano do Ministra Finansów zapytanie, dotyczące terminu wprowadzenia zapowiedzianej „uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego (UPC)”. W odpowiedzi wskazano, że prace Ministerstwa Finansów nad tą procedurą są w toku i – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – gotowy projekt zostanie skierowany do konsultacji publicznych.

Ponadto dopytano czy podatnicy, którzy złożyli wnioski o wydanie decyzji w ramach standardowej procedury UPC będą mogli dokonać przekształcenia złożonego wniosku na procedurę uproszczoną po jej wprowadzeniu. W odpowiedzi wskazano, że niniejsza możliwość zostanie przewidziana. Szczegółowe warunki przekształcenia procedury zostaną przedstawione w projekcie regulacji udostępnionym w ramach konsultacji publicznych.

Pod wątpliwość poddano także jak podatnicy, w związku ze zbliżającym się terminem złożenia zeznania rocznego, powinni ująć koszty usług kwalifikujących się do ograniczenia wynikającego z art. 15e, a będących przedmiotem wniosku o zawarcie UPC. Zgodnie z otrzymaną odpowiedzią, jeśli podatnik jest w trakcie zawierania APA, tj. złożył wniosek o wydanie decyzji APA, ale nie została ona jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, natomiast po wydaniu decyzji APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego.

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/odpowiedz-ministra-finansow-na-interpelacje-nr-27048/

Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 26892 w sprawie cen transferowych

 

W niniejszej interpelacji poselskiej skierowano do Ministra Finansów zapytanie, czy w przypadku transakcji pomiędzy podatnikiem a jego zagranicznym zakładem obligatoryjne jest stosowanie marż, czy też dokumentacja powinna się koncentrować na wskazaniu racjonalności ekonomicznej dokonywanych przesunięć.

W odpowiedzi wskazano, że na potrzeby odpowiedniego przypisania dochodu do zagranicznego zakładu przyjmuje się pewnego rodzaju fikcję prawną, polegającą na traktowaniu tego zakładu jak podmiotu odrębnego od podatnika. Konsekwentnie, na gruncie polskich przepisów podatkowych w zakresie cen transferowych, zakład zagraniczny traktuje się jak podmiot powiązany ze swoją jednostką macierzystą i stosuje się do niego odpowiednio obowiązki wynikające z tych regulacji, takie jak obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia uproszczonego sprawozdania, a także możliwość szacowania wysokości dochodu podlegających przypisaniu do tego zagranicznego zakładu. Podkreślono, że w przypadku zakładów zagranicznych nie zostały przewidziane szczególne wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, stąd zakres tego obowiązku jest analogiczny, jak w przypadku innych podmiotów powiązanych.

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/odpowiedz-ministra-finansow-na-interpelacje-nr-26892/

Obowiązywanie przepisów o cenach transferowych w 2018 i 2019 – wyjaśnienia do artykułu DGP

W odpowiedzi na artykuł „Nie ma przepisu, ale nadal jest obowiązek”, zamieszczonym w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” 23 stycznia 2019 roku, Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe wyjaśnienia, z których jednoznacznie wynika, że nowelizacja ustaw o PIT i CIT zawiera odpowiednie regulacje, na podstawie których podatnicy mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych za 2018 rok na podstawie przepisów obowiązujących w 2018 roku. Wszelkie konsekwencje, związane z ewentualnym brakiem realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 roku poniosą podatnicy, u których ten obowiązek powstał.

Ustawa zmieniająca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i co do zasady przyjąć należy, że od tego dnia powinna być stosowana. Ze względu na to, że obowiązki sprawozdawcze w podatkach dochodowych są realizowane dopiero po zakończonym roku podatkowym, w przepisach przejściowych przesądza się od jakiej daty przepisy mają być stosowanie, również w przypadku gdy data ta jest zbieżna z datą wejścia w życie ustawy.

W związku z powyższym, do określenia obowiązków w zakresie cen transferowych za 2018 rok stosuje się – co do zasady – przepisy obowiązujące w roku 2018. W konsekwencji, w odniesieniu do transakcji lub innych zdarzeń realizowanych z podmiotami powiązanymi w roku 2018, zarówno stwierdzenie zakresu obowiązków nałożonych na podatnika, jak również szczegółowy zakres tego obowiązku, należy określić na podstawie regulacji ustawowych i rozporządzeń obowiązujących w 2018 roku. Jednocześnie, istnieje możliwość wyboru nowych przepisów do wszystkich transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 roku. W przypadku dokonania takiego wyboru, zarówno do określenia obowiązków związanych z cenami transferowymi, jak i treści samego obowiązku, zastosowanie znajdą już przepisy wprowadzane ustawą zmieniającą. Uregulowana w treści ustawy zmieniającej możliwość stosowania nowych przepisów do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 roku nie dotyczy informacji o cenach transferowych (TP-R). Za 2018 rok – niezależnie od dokonanego wyboru stosowania regulacji w zakresie dokumentacji cen transferowych – składane jest uproszczone sprawozdanie na formularzu CIT/TP lub PIT/TP.

https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/obowiazywanie-przepisow-o-cenach-transferowych-w-2018-i-2019-wyjasnienia-do-artykulu-dgp/

Projekty rozporządzeń w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową opublikowane

15 marca 2019 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty rozporządzeń z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie PDOP (nr 918) oraz PDOF (nr 917).

Wydanie nowych rozporządzeń nie jest związane z dokonaniem przeglądu i aktualizacji listy terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, zawartej w obecnie obowiązujących rozporządzeniach – wiąże się tylko i wyłącznie z przesunięciem art. 9a ust. 6 do art. 11j ust. 2 ustawy o PDOP oraz art. 25a ust. 6 do art. 23v ust. 2 ustawy o PDOF. Ustalenia będące wynikiem ostatniego przeglądu tej listy dokonanego przez Ministerstwo Finansów w 2017 roku pozostają aktualne.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321331

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321330

18 marca 2019

Powiązane specjalizacje: