Kara umowna za opóźnienie w dostawach towarów a koszty uzyskania przychodów | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca ponadto Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30.01.2017 r., znak 2461-IBPB-1-1.4510.373.2016.1.BK, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawach towarów.

W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że w świetle art 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów niezaliczane są kary umowne z tytułu wad dostarczanych towarów i usług oraz zwłoki w usunięciu tych wad. Jednocześnie ustawodawca nie wyłączył z kosztów kar zapłaconych z tytułu opóźnionego dostarczenia towaru.

Powyższe oznacza, że kara umowna przysługująca wierzycielowi z innych tytułów niż wskazane powyżej, może stanowić koszt uzyskania przychodu podmiotu, który dokonuje jej zapłaty, na zasadach ogólnych. Dla możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zapłatą kary umownej, konieczne będzie wykazanie, że podmiot zobowiązany do jej uiszczenia dochował należytej staranności w celu prawidłowej realizacji umowy i nie można zarzucić mu nieprawidłowości bądź zaniedbań.

Mając na względzie powyższe, jeśli opóźnienie w dostawie towarów wynika z zaniedbań dostawcy, wówczas kara umowna nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli jednak opóźnienie w dostawie towarów nie wynika z zawinionego działania dostawcy, kara umowna z tytułu opóźnienia może być zakwalifikowana jako koszt uzyskania przychodów. Zapłacenie kary w takim przypadku musi być jednak właściwie udokumentowane, a ponadto, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP poniesiony wydatek musi mieć związek z uzyskaniem przychodu.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

 

14 lutego 2017