Naruszenie terminu przeprowadzenia badania technicznego nie stanowi przeszkody w odliczeniu pełnej kwoty podatku naliczonego | ECDP Group

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dla skorzystania z pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego (dla typu pojazdów, które mają taką możliwość ze względu na swoją konstrukcję) nie jest istotny moment przeprowadzenia badania technicznego danego pojazdu (wyrok z dnia 7.06.2018 sygn. akt. I FSK 965/16). Na mocy przywołanego wyroku, NSA oddalił skargę kasacyjną Ministra Finansów na korzystny dla podatników wyrok WSA w Poznaniu z 26.01.2016 r. (sygn. akt I SA/Po 1073/15).

Sprawa będąca podstawą wydania powyższych orzeczeń dotyczyła sytuacji podatnika posiadającego nabyte przed 1.04.2014 r. pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków. Podatnik nie przeprowadził dla posiadanych pojazdów badań technicznych w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy z 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (termin ten upłynął 30.06.2014 r.)

WSA w Poznaniu uznał, że potwierdzenie cech konstrukcyjnych pojazdu, które wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydane przez stację kontroli pojazdów powinno być traktowane jako środek dowodowy do wykazania wymaganych cech pojazdu, a nie jako warunek, którego niespełnienie powoduje pozbawienie podatnika prawa do pełnego odliczenia VAT. Dlatego też w ocenie Sądu należało uznać, na podstawie ogólnej zasady proporcjonalności, że podatnik ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego i to niezależnie od tego czy i kiedy przeprowadzi dodatkowe badanie techniczne pojazdu. Argumenty te podzielił także NSA.

Przywołane wyżej orzeczenia są dla podatników ważnym argumentem przemawiającym na ich korzyść w ewentualnych sporach z organami podatkowymi. Co ważne, mimo że wyrok został wydane na bazie przepisów przejściowych i dotyczy wprost pojazdów nabytych/ewentualnie używanych na podstawie umowy najmu/leasingu przed 1.04.2014 r., tezy z niego wynikające można stosować przez analogię również względem samochodów nabytych/używanych po tym terminie. Po 1.04.2014 r. ustawodawca nie podał bowiem żadnego terminu instrukcyjnego, w jakim podatnik ma wykonać badanie oraz uzyskać odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym.

 

 

 

20 sierpnia 2018