28 – 31 października | podatek od nieruchomości | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Opodatkowania podatkiem od nieruchomości baneru reklamowego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.09.2019 r., sygn. akt II FSK 3286/17

Jak wskazał NSA, podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości bądź obiektów budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.). Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym (art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.o.l.). W dalszej kolejności wskazuje ustawodawca na użytkownika wieczystego gruntów (art. 3 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.). Ostatnia kategoria podatników od nieruchomości to posiadacze, przy czym ustawodawca w odróżnieniu od posiadania samoistnego nie używa określenia posiadacz zależny, jednakże regulacje określające tytuły posiadania wskazują na to, że chodzi tu o ten rodzaj podmiotu prawnego (art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l.).

Ustawodawca reguluje szeroko tytuły prawne posiadania, które skutkują uzyskaniem statusu podatnika podatku od nieruchomości, ogranicza je jednak do nieruchomości bądź ich części czy też obiektów budowlanych bądź ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub też własność jednostek samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem NSA, jeżeli banery reklamowe są trwale związane z gruntem, do którego właściciel baneru reklamowego ma tytuł posiadacza zależnego (jako najemca tego gruntu), a właścicielami gruntu nie jest ani Skarb Państwa ani jakakolwiek jednostka samorządu terytorialnego (lecz np. spółka prawa handlowego), to właściciel baneru nie jest w takim przypadku podatnikiem podatku od nieruchomości.

Zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami, przymiot podatnika ma w tych przypadkach właściciel gruntu, na którym posadowiony jest baner reklamowy.

4 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: