Opłata wstępna jako koszt uzyskania przychodu | ECDP Group

Kiedy opłatę wstępną można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu? Podpowiadamy.

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08.01.2018 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.447.2017.1.MS. Przedmiotem wniosku było potwierdzenie, czy opłata wstępna stanowi pośredni koszt uzyskania przychodu potrącany jednorazowo w dacie poniesienia.

W stanie faktycznym Spółka wskazała, że uiszczenie opłaty wstępnej jest niezbędne do zawarcia umowy leasingu. Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Dla ustalenia momentu zaliczenia ponoszonych wydatków w ciężar kosztów podatkowych ważne jest rozpoznanie rodzaju powiązania kosztów z przychodami, tj. ustalenie, czy dany wydatek jest bezpośrednio, czy pośrednio związany przychodem.

W przypadku opłaty wstępnej, stawiającej warunek zawarcia umowy, kwoty tej nie można przypisać do konkretnego przychodu, nie jest również możliwe przypisanie jej do konkretnego okresu. Z tych względów opłata wstępna stanowi koszt pośrednio związany z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, który jest potrącany jednorazowo w dacie jego poniesienia. Stanowisko to zostało potwierdzone przez organ interpretacyjny.

22 stycznia 2018