Nowe obowiązki emitentów obligacji | ECDP Group

Jakie obowiązki musi spełniać emitent w 2020 roku?

Do dnia 31.3.2020 r. emitent powinien przekazać do KDPW S.A. informacje o wszystkich wyemitowanych obligacjach ze wskazaniem:

  • oznaczenia tych emisji,
  • liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,
  • jednostkowej wartości nominalnej obligacji i waluty w której wartość ta została wyrażona,
  • wysokości oprocentowania obligacji w stosunku rocznym,
  • łącznej wartości i waluty świadczenia które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji,
  • terminów w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,
  • czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez niego wykonane i w jakim zakresie.

Ponadto, od kwietnia 2020 r. wszystkie powyższe informacje, należy przekazywać do KDPW S.A. do 15 dnia każdego kolejnego miesiąca (zaktualizowane wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przekazanie tych danych). Obowiązek informacyjny trwa do czasu przekazania KDPW S.A. informacji, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu obligacji funkcjonujących na podstawie dotychczasowych przepisów.

Do 31.3.2020 r. emitent obowiązany jest do uzyskania kodu LEI – indywidualnego, międzynarodowego identyfikatora (zgodnego z normą ISO 174420) nadawanego przez uprawniony do tego podmiot (w Polsce – KDPW S.A.). Procedura nadania ww. kodu zajmuje najczęściej kilka dni, dlatego warto jest odpowiednio wcześniej wystąpić z wnioskiem. Kod LEI należy wskazywać w każdej informacji przekazywanej do KDPW S.A., a w konsekwencji utrzymywać jego aktualność do dnia wygaśnięcia obowiązku informacyjnego.W dodatku, emitenci, którzy zdecydują się na rejestrację obligacji w KDPW S.A. powinni pamiętać o zawarciu umowy z agentem emisji. Z chwilą zawarcia takiej umowy, to na agencie spoczywać będą powyższe obowiązki.

27 lutego 2020