Nowości w podatku VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Import usług informatycznych od podmiotów niebędących przedsiębiorcami

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.232.2019.2.PK

W ramach działalności spółka świadczy usługi informatyczne. Podstawowym obszarem jej ekspansji jest działalność poprzez sieć na terenie całego świata. Potencjalni odbiorcy świadczonych usług pozyskiwani są za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform jak i bezpośrednio. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą rozpoznania importu usług z tytułu nabycia usług informatycznych od podmiotów nie będących przedsiębiorcami z krajów trzecich oraz z państw UE.

Organ podatkowy wskazał, że podmioty mające siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium kraju, które świadczą usługi informatyczne na zlecenie Wnioskodawcy (dokumentowane fakturami albo rachunkami), wykonywać będą czynności noszące znamiona wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym, podmioty te spełnią definicję podatnika zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca winien rozpoznać import usług oraz opodatkować te transakcje na terytorium kraju, gdyż jak wskazano powyżej, miejscem świadczenia usług informatycznych na rzecz podatnika jest kraj siedziby usługobiorcy. Zatem miejscem świadczenia nabywanych przez Wnioskodawcę usług informatycznych od zleceniobiorców będzie terytorium kraju.

2. Stawka VAT dla usług wykonania projektów budowlanych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.377.2019.2.WN

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji podatkowej odpowiadającej na pytanie czy na wykonanie projektów budowlanych (zawierających projekty branżowe) można zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%?

Wnioskodawca jako właściciel firmy, główny projektant tj. twórca całości wielobranżowego projektu budowlanego, który jest wykonany na indywidualne zlecenie klienta, może zostać zrealizowany tylko raz we wskazanej i określonej lokalizacji i każdorazowo zawiera elementy niepowtarzalne, równocześnie stanowiąc dzieło, do którego przekazywane klientowi zostaną prawa autorskie, uważa, że spełnione są przesłanki pozwalające na opodatkowanie wspomnianego projektu jako całości stawką 8% podatku VAT. Nawet w przypadku posiłkowania się pracą podwykonawców tj. projektantów branżowych oraz materiałami wstępnymi w postaci map, opracowań pomiarowych, koncepcji czy też projektów branż wykonywanych w trakcie prac projektowych to kompletny projekt: jako całość opatrzona jedną stroną tytułową i wskazaniem głównego projektanta, jest dopiero dziełem – projektem budowlanym – przekazywanym klientowi do indywidualnej realizacji i jako takie jedno dzieło sprzedawany jest na podstawie jednej faktury klientowi w związku z czym Wnioskodawca uważa jak na wstępie, że realizacja projektu może być opodatkowana 8% stawką VAT.

Organ podatkowy ocenił, że skoro Wnioskodawca wykonuje kompleksowy wielobranżowy projekt budowlany i jako twórca całości opracowania przenosi na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji, za które otrzyma honorarium, to z uwagi na nierozerwalność powyższych czynności, tj. sprzedaży dokumentacji oraz autorskich praw majątkowych, usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 181 załącznika nr 3 do ustawy.

3. Cash pooling – opodatkowanie podatkiem VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.08.2019 r., znak 0112-KDIL1-3.4012.354.2019.1.KB

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w sektorze produkcji armatury sanitarnej. Spółka należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Grupa planuje wdrożenie systemu zarządzania płynnością finansową (dalej: cash pooling). Celem wdrożenia systemu jest ogólna poprawa płynności finansowej poszczególnych uczestników, optymalizacja obciążeń odsetkowych w ramach Grupy poprzez centralizację zarządzania płynnością, zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego, umocnienie pozycji partycypujących w systemie w relacji z bankami dzięki efektowi skali, jak również wzrost efektywności finansowania całej Grupy. Spółka zamierza stać się jednym z uczestników systemu.

Umowa cash poolingu, do której zamierza przystąpić Wnioskodawca, jest umową cash poolingu typu rzeczywistego, tj. zakładającą realizację rzeczywistego transferu środków pieniężnych (tzw. „cash concentration”, „physical cash – pool”) pomiędzy Rachunkiem Głównym, Rachunkami Walutowymi oraz rachunkami uczestników w ramach Systemu. Rachunki Walutowe będą rzeczywistymi rachunkami bankowymi w ramach cash poolingu. Dodatkowo, w ramach Rachunku Głównego otwarta zostanie linia kredytowa, za której spłatę odpowiedzialny będzie Lider. Zgodnie z ustaleniami stron cash poolingu, Lider oraz Bank zapewnią wdrożenie mechanizmów pozwalających na bilansowanie sald na rachunkach bankowych uczestników Systemu.

Wnioskodawca zastanawia się, czy w związku z uczestnictwem w systemie, Wnioskodawca będzie świadczył na rzecz innych uczestników systemu lub nabywał od innych uczestników systemu usługi w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, a zatem, czy odsetki otrzymywane/wypłacane w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu będą stanowiły wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług podlegające opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z uczestnictwem w systemie, nie będzie on świadczył na rzecz innych uczestników systemu lub nabywał od innych uczestników systemu usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, a zatem odsetki otrzymywane/wypłacane w związku z uczestnictwem w systemie cash poolingu nie będą stanowiły wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. Albowiem skoro Wnioskodawca nie będzie nabywał usług, w związku z uczestnictwem w cash poolingu, należy stwierdzić, że odsetki płacone przez Wnioskodawcę w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, a co za tym idzie Wnioskodawca nie będzie uznany za podatnika w związku z zapłatą odsetek w ramach umowy cash poolingu.

2 września 2019