NSA: dywidenda rzeczowa jest opodatkowana VAT | ECDP Group

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7.12.2016 r., sygn. I FSK 1728/16 ocenił w sposób niekorzystny dla podatników kwestię wypłaty dywidendy w formie rzeczowej. Sąd uznał, ze przekazanie towaru w ramach takich czynności jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Podstawą do opodatkowania jest art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, przez dostawę towarów (a więc czynność opodatkowaną VAT) rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie darowizny – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Regulacja ta nakazuje opodatkować, zasadniczo, każde przekazanie towaru (rzeczy), jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

NSA uznał, że wydanie dywidendy w formie rzeczowej wchodzi w zakres zastosowania powyższego przepisu. Sąd zwrócił uwagę, że w takiej sytuacji niewątpliwe dochodzi do przekazania prawa do rozporządzania danym towarem (rzeczą), co stanowi dostawę. Szczególna podstawa tego przekazania nie ma większego znaczenia.

Rozstrzygnięcia podobne do zaprezentowanego zapadły w wyrokach NSA z 23.10.2013 r., sygn. I FSK 1503/12 oraz z 23.1.2014 r., sygn. I FSK 202/13. Można mówić, tym samym, o istnieniu ugruntowanej linii orzeczniczej w tym względzie. Spółki planujące wypłatę dywidendy rzeczowej powinny mieć to na uwadze.

24 stycznia 2017