Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. | ECDP Group

W dniu 18 lipca 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały wyjaśnienia Departamentu Cen Transferowych i Wycen dotyczące sposobu składania oraz przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art.  11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”).

Wyjaśnienia mają zastosowanie wyłącznie do oświadczenia, składanego na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

1. Jakiego okresu może dotyczyć oświadczenie?

Jeżeli na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., zobowiązany jest złożyć oświadczenie według zasad wskazanych w Wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie MF.

2. Jaka jest dopuszczalna forma oświadczenia?

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. W jaki sposób należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie podmiotu powiązanego o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP, wybierając pole „Inne pismo” z listy rozwijanej.

4. Kto podpisuje oświadczenie?

Oświadczenie podpisuje – za pomocą podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego – kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję.

5. W jaki sposób należy podpisać oświadczenie, kiedy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby?

W sytuacji, o której mowa w art. 11m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 23y ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT, wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

Instrukcja opatrywania dokumentu elektronicznego więcej niż jednym podpisem zaufanym z wykorzystaniem konta podmiotu na ePUAP dostępna jest do pobrania pod linkiem.

6. Jakie są wymagane elementy oświadczenia?

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych powinno zawierać następujące elementy:

Dane podmiotu składającego oświadczenie:

  • pełna nazwa / imię i nazwisko – dla oświadczeń składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
  • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
  • adres (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu) siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania,
  • wskazanie funkcji pełnionej w podmiocie przez każdą z osób podpisujących oświadczenie.

Treść oświadczenia (przykładowy wzór dla oświadczenia składanego na podstawie art. 11m ustawy o CIT): „Stosownie do art. 11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok obrotowy ………. została sporządzona;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy o CIT],
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 11o ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. [dla podatników, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT]”

Treść oświadczenia (przykładowy wzór dla oświadczenia składanego na podstawie art. 23y ustawy o PIT): „Stosownie do art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że:

  • lokalna dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy ………. została sporządzona;
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane [dla podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23w ustawy o PIT],
  • ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. [dla podatników, o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT]”

7. Gdzie dostępna jest usługa wysłania pisma ogólnego?

Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest w szczególności pod następującymi adresami:

8. W jaki sposób należy założyć konto podmiotu na platformie ePUAP?

Informacje na temat zakładania konta podmiotu i zapraszania użytkowników do tego konta dostępne są w prezentacji, którą można pobrać pod linkiem.

 

23 lipca 2019