Obowiązek zapewnienia czytelności paragonów fiskalnych spoczywa na podatniku | ECDP Group

Sprawa z blaknięciem rolek z paragonami wyjaśniona. Niestety, nie mamy dobrej wiadomości dla przedsiębiorców.

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje, że 23.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok o sygn. II FSK 2721/15, w którym odniósł się do obowiązku wskazywania na paragonach nazwy towarów i usług pozwalających na ich jednoznaczną identyfikację oraz konsekwencji wyblaknięcia rolki paragonów.

Sprawa dotyczyła polskiego podatnika (dalej jako skarżący) dokonującego sprzedaży wyrobów tytoniowych, która to sprzedaż była przez niego dokumentowana paragonami z kasy rejestrującej. Wartość sprzedaży była ujmowana na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych (z uwzględnieniem paragonów anulowanych). Na paragonach skarżący nie wskazywał szczegółowych nazw sprzedawanych asortymentów poszczególnych wyrobów tytoniowych oraz liczby paczek papierosów zawartych w poszczególnych sztangach. Dodatkowo część paragonów była nieczytelna (z uwagi na wyblaknięcie rolki), a skarżący nie był w stanie określić, jakiego asortymentu, ilości i cen jednostkowych poszczególnych wyrobów te paragony dotyczą. Organ podatkowy zakwestionował rzetelność i prawidłowość ewidencji prowadzonej przez skarżącego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

NSA wskazał w omawianym wyroku, że na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, kasa fiskalna powinna umożliwiać wydruk paragonu fiskalnego zawierającego m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy oraz cenę jednostkową towaru lub usługi. Mając to na uwadze NSA stwierdził, że zawarcie na paragonie zapisu „sztanga” jako nazwy towaru nie pozwala nabywcy na stwierdzenie, jakie konkretne towary nabył i tym samym taki opis nie umożliwia identyfikacji sprzedawanego towaru.

W odniesieniu z kolei do nieczytelności paragonów, NSA wskazał, że to na podatnikach spoczywa ciężar dowodu dokonywanych transakcji. To podatnik jest bowiem zainteresowany rzetelnym rozliczeniem zobowiązania podatkowego. Tym samym to podatnicy mają obowiązek zabezpieczenia przed wyblaknięciem rolki z danymi dotyczącymi przeprowadzonych transakcji i ponoszą konsekwencje tych zaniechań.

Z uwagi na tezy zawarte w powyższym wyroku, sugerujemy aby zwracali Państwo szczególną uwagę na sposób opisywania przedmiotu sprzedaży w paragonach oraz prawidłową archiwizację danych.

22 stycznia 2018