Powiązania między podatnikami oraz zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych | ECDP Group

Odpowiedź na zapytanie poselskie w sprawie istnienia powiązań między podatnikami oraz zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych

Dnia 2 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MF) udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 2067 w sprawie istnienia powiązań między podatnikami oraz zwolnienia z obowiązków dokumentacyjnych.

Obowiązek oznaczania „TP” dla potrzeb ewidencji sprzedaży w przypadku transakcji  z podmiotami powiązanymi objętych art. 11b ustawy o PDOP

MF stanął na stanowisku, że w przypadku transakcji objętych art. 11b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm., dalej jako ustawa o PDOP) istnieje konieczność wskazywania kodu TP dla potrzeb ewidencji sprzedaży w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego (m.in. transakcje kontrolowane, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych).

Brak możliwości zastosowania wyłączenia obowiązku sporządzania dokumentacji stosownie do art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP  w przypadku polskiego podatnika, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, realizującego transakcje z polskim zakładem tego nierezydenta

W opinii MF transakcja kontrolowana realizowana między polskim podatnikiem, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, z polskim zakładem tego nierezydenta – nie stanowi transakcji kontrolowanej zawartej wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, w przypadku polskiego podatnika, na którego znaczący wpływ wywiera nierezydent, realizującego transakcje z polskim zakładem tego nierezydenta, nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych stosownie do art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP.

MF informuje także, że katalog zwolnień zawarty w art. 11n ustawy o PDOP jest przedmiotem dalszych analiz, również z uwzględnieniem prawa UE, pod kątem możliwości wprowadzenia adekwatnych zmian.

Poniżej link do odpowiedzi MF na zapytanie poselskie nr 2067:

http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBXVKGG/%24FILE/z02067-o1.pdf

10 lutego 2021