Opłaty od apelacji, pozwu i zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego jako koszty podatkowe | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie ponadto zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22.12.2016 r., znak 2461-1-1.4510.307.2016.1.BK w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych wydatków z tytułu opłaty od apelacji, opłaty od pozwu i zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Przywołana interpretacja dotyczy sprawy podatnika, który na skutek oddalenia apelacji został zobowiązany do wypłaty opłaty od apelacji oraz opłaty od pozwu i opłaty na poczet kosztów zastępstwa procesowego. Powstało pytanie, czy poniesienie takich kosztów można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Organ podatkowy wyjaśnił, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został on poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W związku z powyższym, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej (wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów).

Zgodnie z twierdzeniem organu podatkowego poniesione przez podatnika koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, które zostały zasądzone przez sąd, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ pozostają w związku z całokształtem prowadzonej przez niego działalności i zostały poniesione w celu ochrony jego interesów. Ponadto, koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym mają na celu ochronę przed uszczupleniem majątku, wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej w celu osiągania przychodów. Uznać zatem należy, że ww. wydatki miały swoje racjonalne i ekonomiczne uzasadnienie i służyły zachowaniu źródła przychodów.

24 stycznia 2017