Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych | ECDP Group

Szanowni Państwo,

ECDDP informuje o trwających obecnie pracach nad zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, mającą m.in. na celu dostosowanie ww. przepisów do wyroków Trybunału Konstytucyjnego wydawanych w 2013 oraz 2014 r. (w tym, w szczególności, wyroku TK z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, uznającego art. 20 ust. 3 ustawy o PDOF, dotyczący przychodów ze źródeł nieujawnionych, w brzmieniu obowiązującym od 1.01.1998 r. do 31.12.2006 r., za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej). Nowelizacja uchwalona przez Sejm i objęta projektem ustawy z dnia z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (przekazaną obecnie do Senatu) wskazuje wprost, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się także przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych a także wprowadza do ustawy o PDOF nowy rozdział 5a obejmujący Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Projektowana ustawa definiuje niedookreślone do tej pory pojęcie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych, a także m.in. pojęcie wydatku oraz przychodów (dochodów) opodatkowanych i nieopodatkowanych, niezbędnych do prawidłowego określenia podstawy opodatkowania tego rodzaju przychodów. Przewiduje się również, że ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych bądź nieopodatkowanych, spoczywać będzie na podatniku. Projekt ustawy zakłada, że jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego – wówczas nie będzie konieczne ich udowodnienie, a jedynie ich uprawdopodobnienie.

W sytuacji, gdy podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego mienia w danym roku podatkowym, wartość tego mienia będzie ustalana na podstawie jego wartości rynkowej. Obowiązywać ma również reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalania źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania według właściwych dla tego źródła zasad. Dopiero wówczas, gdy nie uda się tego ustalić, mają one podlegać opodatkowaniu jako przychody ze źródeł nieujawnionych z zastosowaniem stawki 75%. Projekt ustawy przewiduje wejście w życie ww. zmian od 1 stycznia 2016 r.

25 czerwca 2015