PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. wejścia nowego elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD)

Ministerstwo Finansów przypomniało, iż od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1697), które wprowadzają elektroniczny dokument dostawy (e-DD). Na jego podstawie, w Polsce, przemieszcza się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

  • wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dokument ten zastąpi dotychczasowy dokument dostawy.

Jednocześnie 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2511). Wprowadzają one regulację przejściową, dzięki której do 31 grudnia 2019 r. można stosować do przemieszczeń tych wyrobów, obok elektronicznego dokumentu dostawy, również dotychczasowy dokument dostawy w postaci papierowej.

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/nowy-elektroniczny-dokument-dostawy-e-dd/

2.     Obowiązek złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.01.2019 r., znak:
0111-KDIB3-3.4013.275.2018.1.WR

Spółka będąca podatnikiem podatku akcyzowego, który dokonał zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby tego podatku przed 19.09.2018 r., nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe o kodzie CN 2710 19 99. W związku z powyższym Spółka zwróciła się do organu podatkowego m.in. z zapytaniem, czy w przypadku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym przed dniem 19.09.2018 roku, podmiot który złożył takie zgłoszenie zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego, które wskazywać będzie dane jakie wymagane są od podmiotu składającego zgłoszenie po dniu 19.09.2018 roku?

Organ podatkowy wyjaśnił, że w tym przypadku dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego nie jest konieczne. Jednak wynika to z okoliczności, że towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym organ wskazał, że w stosunku do wyrobów wymienionych w tym załączniku, nie można wykluczyć konieczności złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego.

3.      Przemieszczanie olejów smarowych ze składu podatkowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.09.2019 r., znak:
0111-KDIB3-3.4013.274.2018.2.MK

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży produktów chemicznych. Do ich produkcji wykorzystywane są wyroby akcyzowe w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w tym oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99. Oleje smarowe są wykorzystywane jako składnik produkowanych środków chemicznych, w konsekwencji są przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Wnioskodawca planuje zakup tych olejów na terytorium kraju lub ich nabycie wewnątrzwspólnotowo. Pomimo tego, że właścicielem olejów smarowych będzie wnioskodawca, to podmiotem zużywającym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku akcyzowym będzie jego kontrahent – producent środków chemicznych. Wyroby będą przemieszczane ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego, co uprawniać będzie do zastosowania zwolnienia od podatku wynikającego z § 6 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

W opinii Wnioskodawcy sam fakt prawa własności wyrobów oraz tego, że nabywa on wewnątrzwspólnotowo towary nie stanowi przesłanki jego odpowiedzialności za spełnienie warunków zwolnienia z § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie zwolnień. Wszelkie obowiązki ciążyć będą wyłącznie na podmiocie zużywającym, a więc w tym przypadku jej kontrahencie.

W odpowiedzi na zadane pytania organ podatkowy wskazał, że „Zarówno zatem w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r. jaki i od 1 stycznia 2019 r. na Wnioskodawcy nie będą ciążyć żadne obowiązki wynikające z regulacji akcyzowych w związku z objęciem przedmiotowych wyrobów akcyzowych zwolnieniem o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, a w szczególności do rozliczania i zapłaty podatku akcyzowego. Za dochowanie wszystkich warunków do zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy (w przypadku wyrobów nabytych wewnątrzwspólnotowo i wprowadzonych do składu podatkowego) oraz wyprowadzenia wyrobów ze składu podatkowego i dostarczenia ich w ramach zwolnienia do podmiotu zużywającego, będzie odpowiedzialny podmiot prowadzący skład podatkowy. Natomiast Zainteresowany niebędący stroną postępowania (Drugi Zainteresowany), który będzie odbierał przemieszczane wyroby akcyzowe i dokonywał będzie zużycia olejów smarowych w ramach zwolnienia, odpowiedzialny będzie za dochowanie warunków do odbioru tych wyrobów, a następnie za dalsze zużycie zgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia z opodatkowania”.

4.      Najem długoterminowy samochodów od kontrahenta z terytorium Niemiec

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.01.2019 r., znak:
0111-KDIB3.4013.272.2018.1.JS

Wnioskodawcą była spółka, która na podstawie zawartej umowy najmu długoterminowego, wynajmuje od kontrahenta mającego siedzibę na terytorium Niemiec samochody osobowe. Samochody były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu w Niemczech, nie zaś na terytorium Polski. Wnioskodawca nie będzie właścicielem omawianych samochodów osobowych, ponadto Spółka nie dokonała rejestracji omawianych pojazdów na terytorium Polski.

Samochody zostały odebrane z terytorium Niemiec, a następnie przemieszczone na terytorium Polski. Po zakończeniu okresu obowiązywania umów najmu samochody osobowe zostaną zwrócone z powrotem na terytorium Niemiec ich właścicielowi (wynajmującemu). Przemieszczenia samochodów dokona Wnioskodawca.

W związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy będzie obowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z tytułu najmu i przemieszczenia na terytorium kraju samochodów osobowych z terytorium Niemiec?

W opinii organu przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel następuje z chwilą zawarcia umowy najmu pojazdu z podmiotem Niemieckim. Powyższe spowodowało, że według organu podatkowego, Wnioskodawcę należało uznać za podatnika podatku akcyzowego. Ponadto organ podkreślił, że Wnioskodawca, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu długoterminowego, dokona przemieszczenia (dostawy) na terytorium kraju członkowskiego samochodu osobowego lub zleci jego dokonanie we własnym imieniu a także będzie posiadał dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 3 ustawy potwierdzające faktyczną realizację tego przemieszczenia i zwrotu pojazdu wynajmującemu – to wówczas Wnioskodawca ma prawo do zwrotu akcyzy, po wystąpieniu z wnioskiem do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

25 stycznia 2019