Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(4 – 8 marca 2019)

1.     Wewnątrzwspólnotowe nabycie oleju mineralnego wykorzystywanego przy produkcji farb

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1.03.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.4.2019.1.WR

Podmiot zajmujący się produkcją farb heatsetowych zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości skorzystania ze stawki akcyzy 0 zł w stosunku do wyrobów o kodzie Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 43.

Wnioskodawca nabywał wewnątrzwspólnotowo olej mineralny o kodzie CN 2710 19 43, który jest pakowany w opakowania przekraczające 5 litrów. Wyrób ten został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy wyrób ten nie będzie ani na cele napędowe, ani opałowe. Jego zastosowaniem będzie wykorzystanie przy produkcji farb.

Organ podatkowy udzielając odpowiedzi na wątpliwości podatnika wskazał, że klasyfikacja przedmiotowego wyrobu powinna być dokonana z uwzględnieniem aktualizacji kodów CN w ustawie o podatku akcyzowym, która miała miejsce 1.01.2019 r.

Ponadto organ wskazał, że przepisy art. 89 ust. 6 i 9 ustawy o podatku akcyzowym nie znajdą zastosowania w stosunku do oleju mineralnego nabywanego przez Wnioskodawcę, a co za tym idzie przedstawiony w opisie sprawy olej mineralny o kodzie Nomenklatury Scalonej CN 2710 19 43 nie będzie wyrobem, o którym mowa w art. 89 ust. 1-13 ustawy o podatku akcyzowym.

Natomiast odnosząc się do wątpliwości w zakresie prawidłowości dokumentu handlowego, na podstawie którego będzie nabywany wewnątrzwspólnotowo olej mineralny o kodzie CN 2710 19 43, organ wskazał, że ustawa nie definiuje tego pojęcia. Jednakże dokument handlowy powinien wskazywać podmiot, od którego wyroby akcyzowe są przemieszczane, a także podmiot, do którego wyroby akcyzowe są przemieszczane, tak aby nie było wątpliwości, że dane przemieszczenie wyrobów akcyzowych może być uznane za nabycie wewnątrzwspólnotowe przez zużywający podmiot gospodarczy.

Następnie organ podatkowy potwierdził, iż wobec tego, że nabywany wewnątrzwspólnotowo wyrób nie zostanie wykorzystany na cele opałowe lub napędowe, oraz że nie stanowi on wyrobu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, to zastosowanie znajdzie stawka 0 złotych.

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Udogodnienia dla przedsiębiorców w akcyzie

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Projekt rozporządzenia określa:

1)     szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:

  • na prowadzenie składu podatkowego;
  • na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
  • na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
  • na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego;
  • na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący;
  • na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający;
  • na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2)     wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których powyżej mowa, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

Projekt został opracowany w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/552 z 6.04.2018 r. uaktualniającą odniesienia w dyrektywie Rady 2003/96/WE do kodów Nomenklatury scalonej dla niektórych produktów.

Ponadto projektem dokonane będą zmiany polegające na uaktualnieniu kodów CN, którymi identyfikowane są wyroby energetyczne.

Etap prac: W dn. 6.03.2019 r. udostępniono projekt do konsultacji publicznych.

Planowane wejście w życie: Zgodnie z § 14 Rozporządzenia, wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278/katalog/12572526#12572526

2.      Nowelizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Ustawa określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.

Etap prac: Ustawa podpisana przez Prezydenta 1.03.2019 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw w pod poz. 428

Data wejścia w życie: 6 marca 2019 r.

11 marca 2019

Powiązane specjalizacje: