Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(29 kwietnia – 10 maja 2019)

1.      Sprzedaż wyrobów węglowych poza terytorium kraju nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.05.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.46.2019.3.JS

Wnioskodawca nabywał od podmiotu z siedzibą w państwie trzecim węgiel, który transportował z państwa trzeciego na terytorium Ukrainy. Warunek zakupu: Incoterms CIF, port dostawy A., Ukraina. Dalej nabywca, tj. Wnioskodawca, sprzedawał towar spółce z siedzibą na Ukrainie, która jest ostatecznym nabywcą. Warunek sprzedaży: Incoterms CIF, odbiór z portu A., Ukraina. Odprawa celna była organizowana i opłacana przez ostatecznego nabywcę – z siedzibą na Ukrainie. Towar nie przekraczał ani granicy Polski, ani Unii Europejskiej. Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy nabycie oraz sprzedaż węgla przez Wnioskodawcę dokonywane na terytorium państw trzecich jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?

Organ wskazał, że wyroby akcyzowe nabywane i sprzedawane przez Wnioskodawcę poza terytorium Unii Europejskiej są przemieszczane bezpośrednio z terytorium państwa trzeciego na terytorium innego państwa trzeciego – z pominięciem zarówno terytorium kraju, jak i terytorium Unii Europejskiej. Czynności te nie spełniały zatem definicji ani importu, ani wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, nie stanowią również żadnej z pozostałych czynności opodatkowanych akcyzą wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 oraz – w stosunku do wyrobów węglowych – w art. 9a ust. 1 ustawy. W szczególności, w stosunku do wyrobów węglowych należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie będzie mieć miejsca sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju na rzecz finalnego nabywcy węglowego. Tym samym sprzedaż wyrobów węglowych poza terytorium kraju nie podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce.

PROCES LEGISLACYJNY

2.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z 17.04.2019 r.

Założenia:

Projekt rozporządzenia zawiera uregulowania tożsame z zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.
W projekcie dodano również przepisy przejściowe dotyczące terminu, od którego będzie można stosować znaki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie.

Wprowadzono również czasowe wydłużenie stosowania legalizacyjnych znaków akcyzy o wymiarze 45×22 mm na wyroby tytoniowe.

Etap prac:

Projekt został skierowany do konsultacji publicznych (23.04.2019 r.)

Planowana data wejścia w życie:

Zgodnie z § 15 Projektu rozporządzenie wejdzie w życie 21.05.2019 r.

Źródło.

3.      Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.04.2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Rozporządzenie określa:

1)     szczegółowy sposób wydawania, zmiany oraz cofania zezwoleń:

  • na prowadzenie składu podatkowego;
  • na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
  • na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy przez podatnika, o którym mowa w art. 13 usr. 3 ustawy o podatku akcyzowym;
  • na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego;
  • na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący;
  • na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający;
  • na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;

2)     wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których powyżej mowa, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

Rozporządzenie zostało wydane w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/552 z 6.04.2018 r. uaktualniającą odniesienia w dyrektywie Rady 2003/96/WE do kodów Nomenklatury scalonej dla niektórych produktów.

Ponadto rozporządzeniem dokonano zmiany polegające na uaktualnieniu kodów CN, którymi identyfikowane są wyroby energetyczne.

Etap prac: 24.04.2019 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw poz. 745

Planowane wejście w życie: Zgodnie z § 14 Rozporządzenia, wejdzie ono w życie 1.05.2019 r.

Źródło.

13 maja 2019