Członkowie spółdzielni jako podwykonawcy usług budowlanych | ECDP Group

Zespół ECDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 9.06.2017 r. (znak: 2461-IBPP2.4512.217.2017.2.ICz) dotyczącej usług budowlanych wykonywanych przez członków spółdzielni na rzecz spółdzielni.

Wniosek o wydanie interpretacji złożyła spółdzielnia (podatnik VAT czynny) zrzeszająca członków będących rzemieślnikami z branż budowlanych (każdy z nich posiada status podatnika VAT czynnego), którzy świadczą na rzecz spółdzielni usługi rzemiosła. Spółdzielnia występuje jako strona umów o wykonanie robót budowlanych zawieranych z danym inwestorem, a członkowie spółdzielni są faktycznymi wykonawcami tych robót. Zapłatę za roboty otrzymuje spółdzielnia (na podstawie faktury wystawianej na inwestora), która następnie dokonuje płatności na rzecz członka (który wystawia fakturę na spółdzielnię). Spółdzielnia powzięła wątpliwość, czy jej członkowie powinni zostać uznani za podwykonawców na gruncie ustawy o VAT.

Organ podatkowy uznał, że członek spółdzielni powinien być uznany za podwykonawcę. W jego ocenie, podwykonawstwo zgodnie z ustawą o VAT powinno być rozumiane w znaczeniu powszechnym wynikającym z wykładni językowej, jako wykonywanie przez firmę lub osobę prac na zlecenie głównego wykonawcy, przy czym podwykonawca ma działać na rzecz głównego wykonawcy, a nie bezpośrednio na rzecz inwestora. Organ nie podzielił stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym członkowie nie powinni zostać uznani za podwykonawców, ponieważ są oni integralną częścią spółdzielni, która jest z nich złożona. Zdaniem organu przesądzający o posiadaniu przez członków spółdzielni statusu podwykonawcy jest opisany we wniosku sposób wystawiania faktur pomiędzy spółdzielnią a jej członkami. W konsekwencji, organ podatkowy uznał, że dany członek spółdzielni świadcząc usługi budowlane wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy jest zobowiązany do wystawienia na rzecz spółdzielni faktury bez podatku VAT, tj. z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia, jako „podwykonawca” robót budowlanych, a obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wykonanych usług budowlanych będzie ciążył na spółdzielni.

26 czerwca 2017

Powiązane specjalizacje: